Списък на материалите

Проекти (2013-2014)

Тема: КВАНТИФИЦИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ПОДКРЕПАТА НА ДОХОДИТЕ И НА РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В ПЕРИОДА 2014-2020 Г. Продължителност: От 01.01.2013 г.до: 31.12.2014г. Ръководител: проф. д-р Румен Попов, E-mail: rgpopov@yahoo.com Научен колектив: 1. проф. д-р Румен Попов 2. доц. д-р

Публикувано в странца Архив, Проекти

Проекти (2011-2012)

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО (2011-2012) РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА: доц.д-р Димитър Николов НАУЧЕН КОЛЕКТИВ: доц.д-р Иванка Янакиева доц.д-р Минка Анастасова-Чопева доц.д-р Иван Боевски доц.д-р Огнян Боюклиев НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИЦИ: ст. експерт Елизабет Иванова експерт Мая Илиева Анотация Управлението на риска в

Публикувано в странца Архив, Проекти

Проекти (2009 – 2010)

Социално-икономическа устойчивост на полупазарните стопанства Ръководител: доц. д-р. Димитър Николов Авторски колектив: доц. д-р. Ив. Янакиева, доц. д-р. М. Младенова, доц. д-р.М. Анастасова, доц.д-р. Огн. Боюклиев, доц.д-р. Ив. Боевски Резюме: Основна цел на проекта е да извърши социално-икономически анализ на

Публикувано в странца Архив

Проекти (2007 – 2008)

Планови проекти  Структурни промени в българското земеделие и ХВП в условията на приложение на ОСП на ЕС Ръководител доц. д-р Виолина Хаджиева Авторски колектив: доц. д-р В. Мицов, доц. д-р Д. Митова, доц. д-р И. Петрова, доц. д-р М. Рисина,

Публикувано в странца Архив

Втората среща на колектива по проекта DAS-CESE

На 10 и 11 юни, 2013 в Скопие, се проведе втората среща на колектива по проекта DAS-CESE. Организацията на срещата бе подпомогната от домакините от Съюза на производителите в Македония и на ная се обсъждаха постигнатите задачи до момента и

Публикувано в странца Архив

Ефективен социален диалог за социалните партньори, актьори на промените в страните от югоизточна Европа

На 22 и 23.10.2013 г в Гранд хотел София се проведе финалната конференция по проекта DAS-CESE на тема „ЕФЕКТИВЕН СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ, АКТЬОРИ В ПРОМЕНИТЕ В СТРАНИТЕ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА”- едногодишен проект финансиран от Европейската комисия.  Конференцията бе

Публикувано в странца Архив

Проект „Създаване на център за икономически анализи на селското стопанство (САРА)

НА 22 ЯНУАРИ 2013 Г. ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА ПОДПИСА ГРАНТОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С ФОНДАЦИЯ АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (CAPA). Проектът е с продължителност от 2 години, като ИАИ

Публикувано в странца Архив, Новини и събития

Проекти (2006 – 2007)

Микрофинансова система в селските райони – състояние и перспективи за развитие Ръководители:доц.д-р. Ив. Боевски и доц.д-р. Д. Николов Резюме:Направен е анализ и характеристика на съществуващата финансова и микрофинансова система, на пазара на микрофинансовит услуги в България и ЕС. Посочени са

Публикувано в странца Архив

Договорни – 2006

Проучване за 25 основни етерично-маслени и лекарствени култури Ръководител: доц. д-р. М.Рисина  Проучване за 19 основни земеделски култури Ръководител: дсц. д-р. М.Рисина Регионален анализ на социално-икономическите проблеми на заетите в тютюнопроизводството и разработване на модели за алтернативна заетост по региони

Публикувано в странца Архив

Проекти (2004 – 2005)

Оценка на кредитоспособността на земеделските стопанства Методически подход за определяне на необлагодетелстваните райони и райони с екологични ограничения Развитие на селския и аграрен туризъм в България Методика и агроекологична програма за устойчиво развитие на земеделското стопанство Развитие на организационно-стопанските стуктури

Публикувано в странца Архив