Институтът по аграрна икономика (ИАИ) е структурно звено в Селскостопанска академия.  Извършва агроикономически изследвания, анализи и издателска дейност в областта на земеделието. Целта му е да подпомага аграрната политика на държавата чрез изследователска, консултантска, проучвателна и информационна дейност в областта на аграрната икономика и организация, развитието на селските райони, социологията, екологията, управлението на земеделието и хранителните вериги.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Извършва научни и научно-приложни изследвания по актуални проблеми в областта на                   аграрната икономика, управлението на хранителните вериги и развитието на селските                       райони;

  • Разработва стратегии и национални програми, свързани с прилагането на Общата селскостопанска политика (ОСП) и други политики на ЕС;
  • Участва в разработването на национални и международни проекти;
  • Участва в подготовката на нормативни документи;
  • Извършва анализи на изпълнението на стратегии, програми и мерки за развитието на земеделието, хранителната промишленост и селските райони и изготвя препоръки и предложения относно   тяхната актуализация;
  • Съдейства за формиране и реализиране на аграрната политика на държавата и активно подпомага практиката;
  • Обучава докторанти по акредитирани програми;
  • Извършва консултантски и експертни услуги;
  • Организира научни и научно-практически форуми – конференции, кръгли маси, семинари, изложби и др.

ВИЖ  подробности за дейността, основните направления, структура,състав и лица на Института, както и за ролята на този Уебсайт, съответно в подкатегории  ЗА НАС и СТРУКТУРА/ в същата тази категория „ЗА ИНСТИТУТА“/:

„ЗА НАС“:

СТРУКТУРА“: