Конкурентоспособност на селскостопанските и хранители продукти при подготовката на България за присъединяване към ЕС

Икономически, социални и екологични и институционални въпроси на устойчивото развитие на земеделието

Трудова заетост и доходи в селските райони

Ефективност на стопанските организации в земеделието

Регионално преструктуриране на аграрното производство в Българя

Развитие на поземлените отношения

Финансови механизми и инструменти за развитие на селските райони