Оценка на кредитоспособността на земеделските стопанства

Методически подход за определяне на необлагодетелстваните райони и райони с екологични ограничения

Развитие на селския и аграрен туризъм в България

Методика и агроекологична програма за устойчиво развитие на земеделското стопанство

Развитие на организационно-стопанските стуктури в змеделието

Сравнителна конкурентоспособност на хранителни и земеделски стоки на вътрешния пазар и пазара на ЕС

Интегрирано развитие на земеделието и селските райони

Регионални аспекти в развитието на аграрното производство във връзка с присъединяването на страната към ЕС

Проблеми на адаптацията на предприятията от ХВП към условията на общия Европейски пазар