НА 22 ЯНУАРИ 2013 Г. ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА ПОДПИСА ГРАНТОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С ФОНДАЦИЯ АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (CAPA).

Проектът е с продължителност от 2 години, като ИАИ е водеща организация при неговото иницииране и реализиране. Проектът ще се изпълнява в консорциум с Институт по пазарна икономика, а като асоцииран партньор е привлечен Изследователски институт по храни и аграрна политика към Университета Мисури (FAPRI – MU).

Целта на проекта е засилване на емпиричните анализи, които да повишат нивото на информираност и знание сред всички заинтересовани страни, както от страна на производителите, така и на вземащите управленски решения, относно протичащите процеси и променящата се конюнктура в страната и света.

Като очаквани резултати от създаването на CAPA е да се разработят иконометрични модели отразяващи националната действителност за проектиране и изчисляване на важни показатели за развитието на основни сектори в земеделието на България. Резултатите по проекта ще бъдат широко и открито разпространявани до всички заинтересовани страни, в лицето на публичните институции, земеделския бизнес и фермерството и академичните и образователните среди.

Проектът има широка подкрепа от различни институции, като МЗХ е изразило с Писмо, ангажимент за подкрепа на това начинание, с оказване на необходимото съдействие за предоставяне на информация и помощ при организиране на Обзорен форум за представяне на резултатите, както и за повишаване на практическите ползи от резултатите на проекта при вземането на решения.