Институтът по аграрна икономика (ИАИ) е структурно звено в Селскостопанска академия.

Направление „Наука“:

Отдел „Икономика и управление на земеделието, храните и аграрна политика“;
Отдел „Икономика и управление на организациите в земеделието и в селските райони“;

Направление „Информационно-административна дейност“:

Отдел „Финансово-административен“;

Дейност по направление „Наука“:

-Аграрна политика.

– Конкурентоспособност, устойчивост и управление на риска.

– Икономика и управление на хранителните вериги и стоковите пазари.

– Иновации, инвестиции, институции, маркетинг в земеделието.

– Икономика и управление на аграрните организации.

– Развитие на селските райони

– Управление на природните ресурси и биоикономика

 

Дейност на Научен отдел„ Икономика и управление на земеделието, храните и аграрната политика“:

 Участва в разработването и изпълнението на целеви проекти и проучвания съвместно с други колективи от институтите и центровете на ССА в следните области:

-Организация и управление на земеделието и хранително-вкусовата промишленост

– Изследвания в областта на аграрната политика и нейното въздействие.

– Развитието на отраслите и веригата на стойността в земеделието.

– Анализ на пазарите и търговията.

– Конкурентоспособност и устойчивост.

– Управление в агроекологиията и биоикономика.

– Икономически и институционален анализ в земеделието.

 

Дейност на научен отдел „Икономика на организациите в земеделието и селските райони”

-Извършва научноизследователската и научно-приложна дейност по основни микроикономически теми свързани с организациите в земеделието и селските райони

-Работи  активно за включване в национални и международни консорциуми за изпълнение на задачи в съответната му тематична област и в по целеви и планови проекти и проучвания в рамките на ССА:

-Икономика на организациите в сферата на земеделието.

-Социално-икономически анализи в селските райони.

-Управление и организация на земеделските стопанства.

-Иновации, инвестиции, предприемачество, маркетинг на организациите в земеделието.

-Диверсификация на земеделската дейност и териториални анализи.

-Финансиране и планиране на дейността на икономическите субекти в земеделието.

-Осъвременяване и доразработване на базата данни от нормативи за разходи на труд и материали.

Административно-финансов отдел 

Организира общата администрация. Включва  всички служители, които отговарят за административно-стопанските, финансово-счетоводните отношения и управлението и развитието на човешките ресурси.