Състав

Общият състав на Института по аграрна икономика се състои от 39 човека, в това число 16 научни сътрудници (6 професори, 4 доценти, 5 главни асистенти, 1 асистент). От целия академичен състав, 14 човека са с научнoобразователна степен „доктор“. В института се обучават 10  докторанти в трите форми на обучение – редовна, задочна и свободна.

Академичния състав е подпомаган от 15 специалисти и експерти, работещи пряко по научноизследователски и научно-приложни теми;.

Административният отдел се състои от 9 човека.

Научната дейност на Института по аграрна икономика се развива в две основни направления:

  • Земеделие, храни и аграрна политика;
  • Икономика на организацията в земеделието в селските райони.

Направление „Наука“:

Отдел „Икономика и управление на земеделието, храните и аграрна политика“;
Отдел „Икономика и управление на организациите в земеделието и в селските райони“;

Направление „Информационно-административна дейност“:

Отдел „Финансово-административен“;