Трудът и начинът на живот в българското село

Регионална политика в земеделието

Стопански единици в агробизнеса

Енергийна ефективност в земеделието

Проблеми на поземлените отношения

Аграрната политика на България в процеса на присъединяването й към Европейския съюз