Планови проекти 
Структурни промени в българското земеделие и ХВП в условията на приложение на ОСП на ЕС

Ръководител доц. д-р Виолина Хаджиева
Авторски колектив: доц. д-р В. Мицов, доц. д-р Д. Митова, доц. д-р И. Петрова, доц. д-р М. Рисина, доц. д-р М. Атанасова, доц. д-р М. Младенова, доц. д-р М. Анастасова, доц. д-р Н. Стоянов, доц. д-р Н. Котева, доц. д-р Н. Маламова, доц. д-р Пл. Йовчевска, доц. д-р Хр. Башев, доц. д-р Цв. Ковачева, доц. д-р Я. Славова, гл. ас. д-р Б. Иванов, гл. ас. д-р М. Драганов, гл. ас. Т. Радев

Резюме: С присъединяването на България към ЕС се изменят икономическите, пазарните и институционални условия, при които ще функционира селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. В новите условия предстоят промени в продуктовата структура, развитието, специализацията и приоритетите, които ще се определят и щезавист от педазнаниемеделието и ХВП да осигуряват продоволствено населението и трудовата му заетост и от ОСП и Единния Европейски пазар.
Обект на изследване в разработката ще бъдат структурните промени в земеделието и ХВП, промените в развитието и устойчивостта на земеделските стопанства, промените в поземлената собственост и пазар на земята след присъединяването на страната към ЕС.
Резултатите от изследването ще послужат в работата както на земеделските производители за постигането на конкурентоспособност, така и на управленските кадри при формиране на националната аграрна политика.
Социално-икономически измерения на приложението на ОСП на ЕС в селските райони

Ръководител: доц. д-р Иванка Янакиева
Авторски колектив:
доц. д-р. Р. Попов, доц. д-р. Янка Славова, доц. д-р. М. Атанасова, доц. д-р. М. Анастасова, доц. д-р. Н. Маламова, доц. д-р. Огн. Боюклиев, н.с. д-р Б. Иванов

Резюме: В проекта ще се идентифицират проблемите в селските райони през началния период от присъединяването на България и направят предложеия за по-успшно адаптиране ъм новите условия, за да се постигнатпо-високи нива на икономически растеж, на конкурентоспособност, на заетост, на доходи и социална интеграция, и в крайна сметка – по-високо качество на живот. Ще се обоснове скала с компенсаторни плащания в необлагодетелстваните райони при различни критерии на диференциация, приложимостта им съобразно данните на ИСАК, процедурните възможности за прилагането им, за мониторинг и контрол на Разплащателната Агенция. Ще се предложат и обосноват нива на компенсаторните плащания в агроекологията. Ще се разкрият проблемите, възпрепятстващи успешното усвояване на финансовата подкрепа от еврофондовете и направят предложения за тяхното минимизиране.

 Инвестиционно поведение на земеделските стопанства при различни сценарии на политики за развитие

 Ръководител: доц. д-р Димитър Николов
Авторски колетив: доц. д-р В. Хаджиева,  доц. д-р.Ив. Янакиева, доц. д-р.М. Младенова, доц. д-р М. Анастасова, доц. д-р Ив. Боевски, доц. д-р Б. Иванов

Резюме: Присъединяването на България към Еропейския съюз ще изправи земеделските стопани пред нови предизвикателства. Предоставянето на субсидии за земеделските производители осезаемо ще подпомогне тяхното финансово състояние на фона на недостатъчната подкрепа за земеделието от националния бюджет. Последната реформа на ОСП на ЕС от 2003 г., която се базира на единното плащане на стопанство и разкъсване на връзката между субсидии и продукция, както и прилагането на втория стълб на ОСП за развитие на селските райони, предвижда значителни средства за развитието на земеделието.
Предлаганото изследване има за цел да допринесе за по-доброто познаване на инвеситиционната политика на различните системи на земеделие на наионално ниво. Изследването на инвестиционното поведение и оценката на влиянието на различните сценарии на ОСП ще спомогне за разкриване на връзките между целите на политиката и поведението на икономическите системи.

 Целеви проекти

Системи за управление и контрол върху безоасността на храните и ролята на НЦАН във веригата управление –контрол

Базова организация – ИКХТ – София, ръководител ст.н.с. І ст. дтн В.Бъчваров;
Съизпълнител – ИАИ, София, ст.н.с. д-р Я. Славова и ст.н.с. д-р Цв. Ковачева 

Създаване и трансфер на добри производствени земеделски практики, разработване на наръчници и системи за обучение и внедряване (направление растениевъдство)   

Базова организация – Институт по земеделие – Карнобат, ръководител ст.н.с. д-р В.Котева
Съизпълнител – ИАИ – София, ръководител ст.н.с.д-р Д.Николов;

Научно-приложни проекти

Определяне на препоръчителни нормативи за приходи и разходи на единица площ при пшеницата и ечемика реколта 2007г. средно за страната, по райони на планиране и по области за компенсиране на загубите от сушата

Изпълнители: ст.н.с. д-р Я.Славова, ст.н.с. д-р М.Атанасова и ст.н.с. д-р Ив.Янакиева 

Анализ на актуалното състояниен етор “Вино” и позицията на България на международните пазари с изоа на вино

Изпълнители: ст.н.с. д-р Я. Славова – ръководител и ст.н.с. д-р И. Петрова

Определяне на препоръчителни нормативи за приходи и разходи на едница площ при царевицата- реколта 2007 г.- средно за страната, райони на планиране и по области за компенсиране на загубите от сушата

Изпълнители: ст.н.с. д-р Я. Славова, ст.н.с. д-р М. Атанасова и Ат. Джоджова 

Значението и приноса на земеделския и хранителния сектор за устойчивото развитие на селските райони

Изпълнител: ст.н.с. д-р Р. Попов

Стратегически цели и приоритети на България за развитието на селските райони за периода 2007-2013 г.

Изпълнител: ст.н.с. д-р Р. Попов

Опитът на Франция при организация на пазара за зърно

Изпълнител: ст.н.с. д-р М. Атанасова

Застраховането в ЕС и Франция

Изпълнител: ст.н.с. д-р Д. Николов

 Конкурсни проекти, финансирани от МОН

 Оценка на устойчивостта в лозаро-винарския сектор. Избор на добри практики. Проект по конкурс „Млади учени“ на МОН.

Срок на изпълнение: 3 години.
Ръководител:доц. д-р. Б. Иванов. 

Пазарно управление на земеделските стопанства. Проект по програмата на МОН за двустранно сътрудничество между България и Македония.

Срок на изпълнение: 2008 – 2009 г.
Ръководител: доц. д-р. Д. Николов.

Сравнителен анализ на аграрните политики на България и Виетнам.

Срок на изпълнение: 2008 – 2009 г.
Ръководител:доц. д-р Хр. Башев.