Микрофинансова система в селските райони – състояние и перспективи за развитие

Ръководители:доц.д-р. Ив. Боевски и доц.д-р. Д. Николов

Резюме:Направен е анализ и характеристика на съществуващата финансова и микрофинансова система, на пазара на микрофинансовит услуги в България и ЕС. Посочени са най-утвърдените микрофинансиращи организации и програми. Изследван е и микрофинансовия кредитен пазар в селските райони и търсенето на кредити. Определен е общ измерител на кредитоспособността на земеделските стопанства. Посочени са възможните ефекти от прилагането на микрофинансирането в селските райони.

 

Диверсификация на стопанската дейност и подобряване на качеството на живот в селските райони на България в контекста на ОСП на ЕС

Ръководител: доц. д-р. Р. Попов

Резюме: Разгледана е заетостта на населението в селските райони. Изследван е регионалния пазар на труда. Разкриват се причините за влошаване качеството на живот, очертават се негативни тенденции за свиване на заетостта. Проучени са възможностите за развитие на икономиката в пограничен район и се препоръчва разработване на специализирана държавна политика за развитието на 84 погранични общини, които пораигеогрфката си детеринираност са нераностойн спрямо останалата част от страната. Разкрити са нови възможности за заетост и диверсификациян тпанската дейност в есите райони. Селският и аграрният туризъм са разгледани като важно направление в тази насока.

 

Очаквано влияние на Общата селскостопанска политика на ЕС върху земеделието и хранително-вкусовата промишленост

Ръкоодител: доц. д-р. Кр. Кънева

Резюме:Разработени са методологическите и методически въпроси на приложението на ОП за развтието н бъларското зееделие. Изследвано е влиянието на ОСП върху стрктраа на земеделското производство и върху размера, структурата и доходността на земеделските стопанства. Разкрито е влиянието на директните плащания върху жизнеспособността и устойчивостта на стопанствата. Изследвано е влиянието на ОСП на ЕС и върху хранително-вкусовата промишленост. Направени са предложения за насочване на националните доплащания и държавни помощи към приоритетните за страната ни сектори и производства