Социално-икономическа устойчивост на полупазарните стопанства

Ръководител: доц. д-р. Димитър Николов
Авторски колектив: доц. д-р. Ив. Янакиева, доц. д-р. М. Младенова, доц. д-р.М. Анастасова, доц.д-р. Огн. Боюклиев, доц.д-р. Ив. Боевски

Резюме: Основна цел на проекта е да извърши социално-икономически анализ на полупазарните стопанства(ППС) и да даде оценка на влиянието на втория стълб на ОСП върху полупазарните стопанства.
За изпълнението на целта ще се разработят следните задачи:

  • Идентифициране на основните типове полупазарни стопанства и избор на представителни ППС за анализ на тяхната производителност и реализирани доходи;
  • Изграждане на сценарии на политики от гледна точка на адекватни политически опции;
  • Оценка на възможните стратегии за повишаване на устойчивостта на полупазарните стопанства от гледна точка повишаване на доходите от реализация на пазара, заетост извън земеделието, намаляване на бедността, развитие на селската инфраструктура и услуги.
 Оценки и перспективи за развитието на селските райони

Ръководител:  доц. д-р. Иванка Янакиева
Авторски колектив:
доц. д-р. Р. Попов, доц. д-р. М. Атанасова, доц. д-р. Огн. Боюклиев, доц.д-р. Н. Маламова, доц. д-р. М. Анастасова, доц. д-р. Цв. Ковачева, доц. д-р. Д. Николов, доц. д-р. Из. Петрова, доц. д-р. Б. Иванов

Резюме: Целта на изследването е да се направи оценка на социално-икономическото и демографска развитие на селските райони през първите години от прилагането на ОСП на ЕС, възможностите за отстраняване или минимизиране на проблемите и да се очертаят очакваните промени до 2013г.
Поставят се следните задачи:
Да се направи оценка на: селските райони, на човеешките ресурси и на проблемите в земеделието и усвояването на финансовия ресурс; Да се разкрият възможностите за диверсификация на икономиката и алтернативна заетост в селските райони; Да се очертаят насоки за по-рационално използване на земята; Да се препоръчат мерки за опазване на почвите и водите; Да се разкрият възможности за подобряване развитието на социалната структура и техническата инфраструктура на селските райони.

Конкурентни възможности на аграрния сектор и ХВП в условията на единен европейски пазар

Ръководител:  доц. д-р. Янка Славова
Авторски колектив: доц. д-р. М. Атанасова, доц. д-р. Цв. Ковачева, доц. д-р. Н. Котева, доц. д-р. Кр. Кънева, доц.д-р. М. Младенова, доц. д-р. М. Рисина, доц. д-р.В. Хаджиева, доц.д-р. Н. Маламова, доц. д-р. Хр. Башев, доц.д-р. В. Мицов, доц. д-р. Из. Петрова, доц. д-р. Д.Митова, доц. д-р. Ив. Боевски, доц. д-р. Б. Иванов, гл. ас. д-р. Т. Радев

 

Резюме: С интегрирането на България към ЕС конкурентоспособността на селскостопанското производство и хранително-вкусовата промишленост се превръща в един от най-тежките проблеми, възникнали след провеждането на аграрната реформа. Прилагането на ОСП на ЕС предизвиква различно отражение върху конкурентоспособността на производството на хранителни продукти и суровини на националния и единния европейски пазар. Необходимо е своевременно да се идентифицират проблемите и откроят ключовите фактори, от които зависи нейното повишаване, защото тя все повече се превръща в крайъгълен камък, от който зависи бъдещото развитие на тези два сектора .