На 30.01.2015 се състоя годишно събрание за отчитане на дейността на Института по аграрна икономика през 2014 година.

Гости на заседанието на Общото събрание бяха проф. Валентин Бъчваров, главен научен секретар на Селскостопанска академия; Снежана Благоева, директор на дирекция „Директни плащания и подкрепа”, МЗХ; Диана Атанасова, началник отдел „Агростатистика”, МЗХ; Петя Куманова, зам. директор на ГД „Съвети в земеделието”, НССЗ; Галина Методиева, експерт от НССЗ; д-р Стефан Стефанов, председател на Българска асоциация на фермерите; Ивайло Маринов, управител на „Евразия консултинг груп”; Динко Пенев, председател на „Българо-казахстански съюз за културно-икономическо сътрудничество”.

Бяха представени и дискутирани годишен отчет за дейността на ИАИ от директора проф. д-р Димитър Николов, а също презентации на завършените научни проекти „Вътрешно-отраслово стопанско преструктуриране в аграрната сфера” с ръководител доцент д-р Нина Котева; „Управление на иновациите в земеделието”, с ръководител проф. д-р Димитър Николов; „Еко управление в селското стопанство” с ръководител доц. д-р Иван Боевски (представен от доц. д-р Пламена Йовчевска); „Квантифициране на икономическите и социални ефекти от подкрепата на доходите и на развитието на селските райони в периода 2014-2020„ с ръководител доц. д-р Божидар Иванов) и презентации за работата на отделите „Централна селскостопанска библиотека” и „Специализирана научна периодика”.

Във всички изказвания  беше дадена  висока оценка за дейността на ИАИ през 2014 година и се изказа надежда, че доброто сътрудничество между ИАИ, от една страна, и МЗХ, НССЗ, браншовите асоциации, от друга страна, ще продължи и в бъдеще.