На 10 и 11 юни, 2013 в Скопие, се проведе втората среща на колектива по проекта DAS-CESE. Организацията на срещата бе подпомогната от домакините от Съюза на производителите в Македония и на ная се обсъждаха постигнатите задачи до момента и предизвикателствата пред социалния диалог и урегулиране на взаимоотношенията между работодатели и работещи в земеделието. Първият ден беше предназначен за запознаване на участниците и за определяне на намеренията и целите на партньорите в проекта по отношение на основния ден на Кръглата маса. В Скопие пристигнаха представители на всички партньори в проекта DAS-CESE, от различни европейски държави, като предпоставка за успешни резултати и осъществяване на събитието. През втория ден се представиха конкретни резултати от свършената работа до момента и се проведоха дискусии по различни теми, които бяха обект на работата и бяха повдигнати от участниците.

За повече подробности вижте Протокола от срещата.

http://petiakolev.com/iae-bg/files/DAS-CESE/Bg-Minutes-Round%20Table_Skopje_10-11.06.2013.pdf

http://petiakolev.com/iae-bg/files/DAS-CESE/1En-Minutes_Skopje_10-11.06.2013.pdf

http://petiakolev.com/iae-bg/files/DAS-CESE/1FR-Minutes-Round%20Table_Skopje_10-11.06.2013.pdf

На 10 и 11 юни 2013 г в Скопие, Македония ще се проведе втората среща на управителния съвет по проекта DAS-CESE. На срещата ще присъстват представители на всички партньори по проекта от България, Турция, Македония, Германия, Франция и Италия, както и външните експерти, методически подпомагащи проекта, от Белгия. Подробности за срещата можете да намерите в  приложените файлове:

http://petiakolev.com/iae-bg/files/DAS-CESE/Skopje-Invitation&Agenda.docx

http://petiakolev.com/iae-bg/files/DAS-CESE/1Press%20conference%20-Final.doc

Проектът „Ефективен социален диалог за социалните партньори, актьори на промените в страните от Югоизточна Европа” е в съответствие с политиката на ЕС за подкрепа на социалния диалог на национално и секторно ниво. По своя характер проектът е насочен да  подпомогне организациите на социалните партньори – представители на мениджмънта и на труда, за да бъдат в състояние да допринасят за посрещане на предизвикателствата  пред социалната политика, особено в частта й за заетостта, както и приоритетите на ЕС , свързани с излизането от икономическата криза и постигането на целите на Европа 2020- Стратегията  за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Един от ефективните начини за постигане на целите на социалния диалог в новите страни-членки и страните-кандидати за членство в ЕС е обмена на опит в тази област между тези две групи страни и в резултат на това трансфер на знания и добри практики. Настоящият проект е насочен към създаване на предпоставки и условия за усилване на капацитета на социалните партньори от сектора на земеделието в страните от Югоизточна Европа за постигане на ефективен социален диалог чрез използване на постиженията в тази област на старите страни-членки на ЕС.

Постигането на целта на проекта изисква, на първо място, решаването на следните аналитични задачи:

• Развитие на структурата на земеделските стопанства в участващите страни като предопределящ фактор за структуриране на социален диалог в сектора;

• Състояние и тенденции в развитието на заетостта;

• Оценка на квалификацията и професионалното развитие на заетите;

• Състояние на социалния диалог на национално ниво, вкл. представителност, обсъждани въпроси, колективни трудови договори и др.

• Степен на познаване на системата и постиженията на социалния диалог на Европейско ниво, вкл. и на действащи споразумения.

На второ място, след обсъждане  на националните доклади следва да се изведат изводи и практически стъпки за интензифициране и повишаване на качеството на социалния диалог в страните от Югоизточна Европа, участващи в проекта.

И трето, оценка на резултатите от проекта.

Проектът се финансира от ЕК и ще има продължителност от 12 месеца, считано от 1.12.2012г.

Допустимите разходи са в размер на 120 702 евро, които могат да се разходват съгласно бюджета на проекта. От тези разходи Комисията поема 80%. Определянето на размера на крайната субсидия зависи от признатите разходи съгласна условията за допустимост.

Докладът за изпълнението на проекта следва да се представи до 3 месеца след крайната дата на завършване на проекта

С цел разпространение на резултатите от проекта, описанието на проекта, резултатите и използваната методология, изложени в крайния доклад, биха могли да бъдат публикувани на сайта на ЕК.

В случай, че междинна и крайна оценка на въздействието на проекта по отношение на целите на програмата е предприета от Комисията, бенефициентите следва да представят всички необходими документи и информация.

Обща схема за организация на проекта.

Организацията на проекта е в три фази.

Първата фаза е подготвителна и включва провеждане на кръгла маса в Брюксел. Нейният дневен ред включва:

1. Определяне на целите и методите на работа,

2. Организация на анкетното и други проучвания; обсъждане на информацията,

3. Представяне на позицията на участващите страни.

От януари до април партньорите и външните експерти ще имат задължение да съберат информацията, да направят анализ и да предложат материал за разглеждане от участниците с цел да създават условия за вземането на решения. През май докладите следва да бъдат преведени. През юни в Скопие ще се проведе семинар.

Втора фаза

През септември 2013 в София ще се състои обща конференция. На нея ще се извърши обмен на информация  и мнения, дебат по изводите и формулиране на изложение.

Трета фаза – Оценка на резултатите

През ноември 2013 на вътрешно събрание между ИАИ и българските партньори ще се направи оценка на проекта, включително обсъждане и вземане на решения относно осигуряване на ефективното приложение на решенията, както и тяхното адаптиране при необходимост.

Работа на експертите

Поверената роля на външните експерти е мисия на подкрепа на Управителния комитет за насочване и подготовка на Общата конференция. Същността на мисията ще се реализира през първата фаза.

Работата на експертите ще се концентрира върху:

• Националните доклади за ситуацията

• Събиране на информация

• Анализ на данните и съставяне на доклад

• Предоставяне на препоръки и план за действие, специфичен за страните от ЮИЕ

• Принос за разработване на брошури

• Участие и принос по други въпроси.

Представянето на проекта и разпространението на резултатите следва да се извърши при следния подход:

1. Пресконференции и статии в шестте страни-участници. Отговорни са организациите на страните-партньори. Верификацията е чрез комюникета от пресконференциите и статиите.

2. Публикуване на материалите по проекта на сайтовете на съответните организации

3. Националните доклади – следва да се разработи начин за разпространението им сред политиците и земеделците.

4. Разработване на 5 брошури за представяне на добри практики.

5. Разработване и разпространение на финален доклад.

http://petiakolev.com/iae-bg/files/DAS-CESE/1DAS-CESE%20Brouchure_January1.pdf

http://petiakolev.com/iae-bg/files/DAS-CESE/2DAS-CESE%20Brouchure_March2.pdf

http://petiakolev.com/iae-bg/files/DAS-CESE/EN-1DAS-CESE%20Brouchure_January1.pdf

http://petiakolev.com/iae-bg/files/DAS-CESE/EN-2DAS-CESE%20Brouchure_March2.pdf