След срещите с експерти от ПСОВ в Кюстендил и на територията на община Бургас, учени и експерти от ИАИ продължиха работата на терен с анкетно проучване в  ПСОВ – Враца. Разговорите са част от  Проекта “АГРОРИНГ ” / „Социално-икономическа ефективност от използване на утайките от ПСОВ в селското стопанство“, АГРОРИНГ . Договор Номер КП-06-Н36/11от 13.12.2019 година. Финансиране: Фонд „Научни изследвания“ на МОН, срок на изпълнение 13.12.19 – 13.12.22

 Базова организация по проекта: Институт по Аграрна икономика, както и водещи специалисти проф. д-р инж. Мартин Банов, председател на ССА и проф. д-р Светла Маринова от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията( ИПАЗР)”Никола Пушкаров”. Партньор по проекта: Национален център за обществено здраве и анализи – НЦОЗА

Задача: Да се анализира и обобщи опита и възможностите за по-широко използване на   утайките от отпадъчните води  в практиката,  в частност – в земеделието, съгласно Европейскате директиви

-Експертите от ИАИ се запознаха с модерната биотехнология за преработка на утайката и практиката до 500 т. да се използват и в момента успешно в земеделието, върху 350 декара обработваема земя.

-Обсъдиха се възможности за по-широко използване на утайките от отпадъчните води в случай на натрупване на повече количества, в частност –  чрез проект за реколтивиране на ДЕПО между Враца и Мездра

-Извод от срещите: по-широка информационна кампания и административно – процедурни  облекчения биха засилили интереса у повече земеделци.

-Добавени бяха още аргументи в повсеместно изразената убеденост /при дълбочинното анкетно проучаване на учените от ИАИ из различни райони на България/, че   при необходимата стриктна обработка, утайките могат да бъдат използвани като ценно торно средство за обогатяване на почвите и в земеделието.

-Екипът от ИАИ се запозна подробно и разгледа на място  добре използвания капацитет на осушителните полета  и модерното оборудване на ПСОВ – Враца

Вижте по-рано публикуваното обобщение за анкетната работа на екипа на територията на Южното Черноморие: