Тема: ВЛИЯНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОДКРЕПА ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКАТА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

Продължителност: 01.01.2015 г. – 31.12.2016 г.

Научен ръководител: проф. д-р Димитър Николов

Научен колектив:

1. доц. д-р Минка Анастасова-Чопева

2. доц. д-р Иван Боевски

3. доц. д-р Светлана Александрова-Златанска

4. гл.ас. д-р Теодор Радев

5. гл.ас. д-р Петър Борисов

6. д-р Димитър Ванев

7. ас. Даниела Цвяткова

8. ас. Ангел Саров

9. ас. Енчо Иванов

10. ас. Виктория Мендева

11. гл.ас. Ваня Георгиева

12. докт. Силвия Атанасова

13. докт. Йонко Йонков

Технически сътрудници от отдел „Проектно-технически”:

нач.отдел Елизабет Иванова

1. ст.експ. Марина Лазарова-Муслах

2. мл.експ. Михаил Колев

3. ст.спец. Наташка Соколова

Предложеният проект има за цел да допринесе за подобряване на подкрепата в рамките на ОСП и да представи актуална информация за намеренията на ЗС да инвестират в бъдещия програмен период на Общата селскостопанска политика (2014-2020 г.). От друга страна, на базата на историческия анализ ще се анализира ефекта от тази подкрепа върху финансово състояние на ЗС. Това ще допринесе за разбирането на факторите, обуславящи намеренията на фермерите да инвестират. Това е предпоставка да се подпомогне успешното формулиране на политиките на ОСП.

Основната цел на проекта е да се извърши ex-post оценка на влиянието на инвестиционната подкрепа за периода 2007-2013 г. върху икономическата жизнеспособност на ЗС и ex-ante оценка на новите инвестиционни подкрепи през следващия програмен период.

За нейното реализиране предвиждаме да се разработят следните задачи:

 1. Да се определи в количествено отношение причинно-следствени връзки от инвестиционната подкрепа на субсидирани и несубсидирани ферми.
 2. Да се оценят възможните икономически въздействия на инвестиционното подпомагане с използване на подходящи методи за сравнителен анализ.
 3. Да се оценят ефектите на инвестиционна подкрепа върху инвестиционното поведение в различните типове земеделски стопанства (специализация, икономически размер и др.), системи на земеделие (традиционно и биологичното земеделие), юридически форми (кооперации и др.) и др.
 4. Да се оцени ефекта от инвестиционната подкрепа на производствените и непроизводствени инвестиции за производство на мляко.
 5. Да се идентифицира по-широка област на въздействие на инвестиционната подкрепа върху диверсификацията на ЗС. Да се анализира ефекта на инвестиционната подкрепа чрез различни фактори на заместването.
 6. Да се оцени инвестиционното поведение на селските предприемачи.
 7. Да се оцени териториалното въздействие на инвестиционната подкрепа по ос 4 (Лидер) на ЗС

Обект на изследването ще бъде земеделието на ниво земеделски стопанства с различни системи (технологии) на земеделие – традиционна, органична, интегрирана, консервираща и с контролирано название за произход. Стопанствата ще се изследват и в зависимост от юридическия им статут – частни стопанства (фамилни стопанства и еднолични търговци), производствени кооперации и търговски дружества.

Ключови думи: Инвестиции, инвестиционна активност, жизнеспособност, земеделските стопанства, ОСП

Очаквани резултати и приноси

Научни резултати

 • Методология за предварителна оценка на инвестиционната подкрепа на ОСП върху жизнеспособността на земеделските стопанства.
 • Анализ на традиционните и новите системи на земеделие от гледна точка на сегашните и бъдещи инвестиционни дейности на ниво земеделско стопанство.
 • Оценка на въздействието на инвестиционната подкрепа на ОСП върху поведението на земеделските производители за реализиране на инвестиции в земеделски и не земеделски (алтернативни) дейности за различните типове земеделски стопанства

Научни приноси

 • Разработване на методология за предварителна оценка на инвестиционната подкрепа на ОСП върху жизнеспособността на земеделските стопанства.
 • Разработване на методологически инструментариум за историческа оценка на влиянието на инвестиционната подкрепа по първи и втори стълб на ОСП.

Научно-приложни резултати

 • Оценка на ефекта от инвестиционната подкрепа на производствените и непроизводствени инвестиции за производство на мляко.
 • Оценка на инвестиционното поведение на селските предприемачи
 • Оценка на териториалното въздействие на инвестиционната подкрепа по ос 4 (Лидер) на ЗС

Научно-приложни приноси

 • Изводи и препоръки относно провеждането на бъдещата политика, базирани на резултатите от различните сценарии.
 • Препоръки за стимулиране на инвестиционното поведение на селските предприемачи
 • Препоръки за засилване на териториалното въздействие на инвестиционната подкрепа по ос 4 (Лидер) на ЗС
 • Изводи и препоръки относно провеждането на бъдещата политика, базирани на резултатите от различните сценарии.