Анализ на секторите с обвързано с производството подпомагане

На 04.11.2014 г. в Министерство на земеделието и храните се проведоха две работни срещи с представители на уязвимите сектори:

  • растениевъдство – секторите „Плодове“ и „Зеленчуци“;
  • животновъдство – секторите „Говедовъдство“, „Козевъдство“ и „Овцевъдство“.

На работните срещи беше обсъден изготвеният от ИАИ „Анализ на секторите с обвързано с производството подпомагане“.

Възлагателно писмо от МЗХ за изготвяне на „Анализ на секторите с обвързано с производството подпомагане“