Supporting the role of the Common agricultural policy in Landscape valorization: Improving the knowledge base of the contribution of landscape Management to the rural economy(CLAIM)

Проектът е по 7 РП и завършва през 2014 година. В периода 23-24 април във Виена, Австрия, доц. д-р Д.Николов взе участие в работна среща по проекта, на която бяха представени резултати от изпълнението на научната програма.Бяха обсъдени проекторешения в следните направления: как доказателствата от изследванията ще дадат отговор на въпроси, поставени в проекта и как резултатите от емпиричните изследвания ще осигурят информация за изпълнение на работната програма. В края на срещата се обсъдиха практически въпроси, свързани с организиране на последния етап от реализацията на проекта и провеждане на конференция, която ще се проведе в Брюксел през м.ноември 2014 г.