Управление на риска в земеделието – анализ и резултати

София, 0декември 2012 г.

На 4.12.2012 г. в сградата на ЗАД „Алианц България” в гр. София се проведе Кръгла маса на тема «Управление на риска в земеделието – анализ и резултати», организирана от Института по аграрна икономика (ИАИ) и ЗАД „Алианц България“.

Кръглата маса се организира във връзка с приключването на двугодишен проект на тема «Управление на риска в земеделието», разработван от ИАИ с подкрепата на Националнаета служба за съвети в земеделието (НССЗ) и В сътрудничество с JRC, IPTS, Seville, Spain.

Проектен Колектив:

доц. д-р Димитър Николов – ръководител на проект
доц. д-р Минка Анастасова-Чопева
доц. д-р Иван Боевски
ст. експерт Елизабет Иванова
ст. експерт Марина Лазарова-Муслах

Партньор на проекта:

ЗАД „Алианц България“, представлявано от г-жа Светла Маркова, Директор, „Селскостопанско застраховане”

Участници в Кръглата маса:

1. Държавни и научни институции:

Институт по аграрна икономика
Министерство на земеделието и храните:  „Дирекция «развитие на селските райони»; Дирекция «Държавна помощ и регулации»;   Главна Дирекция «Земеделие и поземлени отношения»; Дирекция «Агростатистика»
Национална служба за съвети в земеделието

2. Застрахователни компании

ЗАД „Алианц България”
Дженерали Застраховане“ АД
УНИКА  България
ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД
ЗАД  „Армеец”
ЗАД „Лев Инс”
ЗАД „ХДИ”

3. Представители на браншови организации

Национална асоциация на зърнопроизводителите
Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ)
Асоциация за развъждане на породата ил дьо франс в България
Съюз на земеделските кооперации в България

Дневен ред:

Откриване
Приветствие към участниците от Изп. директор на ЗАД „Алианц България”
Приветствие към участниците от Директора на ИАИ

Доклад «Резултати от проект „Управление на риска в земеделието»         
доц. д-р Димитър Николов, ИАИ

Доклад «Опитът на Алианц България в застраховането на земеделието»      
Светла Маркова, Директор „Селскостопанско застраховане”, ЗАД «Алианц България»

Доклад «Политиката на МЗХ в застраховането»         
Мая Нинова, Дирекция «Държавни помощи и регулация», МЗХ

Дискусия на участниците

Дискусия:

Участниците в дисусията засегнаха следните основни проблеми в областта на застраховането в земеделието:

  • Липса на систематизирана информация за застраховане на земеделски производители;
  • Негативно отношение на земеделските производители към застраховането. Необходимост от информационна кампания и представяне на добри бизнес практики;
  • Липса на популярност на мярката за субсидиране на застрахователната премия за земеделските производители;
  • В новия програмен период да се включи и животновъдството в мярката за субсидиране на застрахователната премия;
  • При обсъждане на новите мерки на ПРСР в работните групи да се включат и организации на работодатели (НПО);
  • Липса на застрахователни продукти за застраховане на доходите от земеделие. Предложение за разработване на пилотен проект в тази насока;
  • Предложение за задължително застраховане в земеделието.

Предложения:

1. Във връзка с установената липса на информация, свързана със застваховането на земеделските производители, да се изпратят предложения до Министерство на земеделието и храните и Комисията за финансов надзор за създаване на подходяща информационна база.
Отговарящи: Институт по аграрна икономика и ЗАД „Алианц България”
Срок: 31 януари 2013 г.

2. Да се подготвят предложения за изработване на новите мерки по Програмата за развитие на селските райони.
Срок: Постоянен