С голям интерес бе посрещното  26 -то издание на  Международната научна конференция  „ЕкоМаунтин 2023“/ 18-19 май 2023 г. , с организатор Института по планинско животновъдство и земеделие, ИПЖЗ – Троян/. На нея, Институтът по аграрна икономика – ССА, се представи с две прецентации: „Класификационен анализ на регионалното аграрно развитие“ / докторант Румана Гандева/ и „Въздействие и предизвикателства на дигиталния маркетинг в агро-хранителната система /Божура Фиданска ¹, Румена Гандева ²/.

Водещата тема на конференцията бе „Екологични проблеми на планинското земеделие“. Събитието се се организира съвместно със Селскостопанска академия и  е под патронажа на министъра на земеделието и храните. В конференцията участваха над 200 учени и експерти, сред  гости Молдова, Сърбия, Чехия, Монголия, Турция. Румъния, Украйнаи др.

В презентацията на класификационния анализ докторант Румана Гандева посочва, че последните десетилетия вниманието към проблемите на аграрното регионално развитие силно нараства, което извежда на преден план въпроса за обуславящите го индикатори. В тази връзка, динамиката на съвременната икономическа конюнктура предполага  регионално класифициране и детайлен анализ на тази сложна съвкупност от взаимосвързани елементи.

Целта на изследването е да се направи класификация по избрани индикатори с голяма тежест за аграрната икономика. Чрез разделяне на световното стопанство на  8 региона, които го голяма степен се припокриват с континенталния характер, индикаторите се анализират във времеви хоризонт от 50 години. Хипотезата е, че аграрното развитие в даден регион, в който попада определен клас икономика, зависи от определена група икономически индикатори (индекс на брутното производство от земеделието на глава от населението; индекс на вноса и износа на селскостопански продукти, дял на обработваемата земя от общия размер на земеделската земя и използвани азотни торове на единица площ). Избраните индикатори са с макроикономическа тежест и е направена връзката между икономическото и аграрното развитие на регионите.

Основен резултат е създаването на класификация на световното селско стопанство. Изследването е насочено към последващ анализ на конвергенцията между аграрното развитие на различните региони и обуславящите го индикатори, които се променят под въздействието на външните и вътрешните фактори на средата.

При представянето на „Въздействие и предизвикателства на дигиталния маркетинг в агро-хранителната система“ Божура Фиданска мотивира интереса към темата с това, че съвременният пазар позиционира дигиталния маркетинг като мощен посредник между ефективното цифрово взаимодействие, възможностите за интерпретация на данни и растежа на бизнеса, като същевременно разширява потенциала си за въздействие за справяне с различни предизвикателства пред растежа на икономиката.

Акцентът е върху целта на изследването:  на база на обработка на информацията за навлизането на дигиталния маркетинг в агро-хранителната система да се систематизират основните термини и да се проследи промяната в търсенето и предлагането на селскостопански хранителни продукти, като се изследват цените на средната потребителска кошница, средния доход  и потребление на домакинствата, за да се прогнозира тяхната динамика и да се определят основните фактори, които я идентифицират.

Изследването обхваща периода от първото тримесечие на 2019 г. до първото тримесечие на 2023 г., в който страната ни е под влиянието на два външноикономически фактора с огромно значение за макроикономиката: световната здравна криза, породена от COVID 19 и последвалата война между Русия и Украйна. Водещ резултат от анализа е изследването на икономическото поведение на основните пазарни субекти по време на различни кризисни ситуации и адаптирането на бизнеса с помощта на дигиталния маркетинг.

Резултатите от проучването разкриват възможностите за изследване на макроикономическата рамка и нейната динамика. Анализът обощава как тя  идентифицира  двигателите на растежа на агро-хранителните предприятия във всеки един етап от жизнения цикъл на продукта  и подчертава  значението на  дигиталния маркетинг за икономическия растеж.