Между 13 април и 2 май 2013 г. се проведе обучение на екипа по проект CAPA в FAPRI към университета в Мисури. Целта на обучението е да се разработят основните функции на зърнения модел,  да се изгради неговата логическа рамка и проектират резултатите на основните показатели, характеризиращи производствата на пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица.

Основните резултати от посещението на екипа на САРА в FAPRI могат да бъдат обобщени по следния начин:

a.Засилване на сътрудничеството между двата изследователски екипа за конкретните цели на проекта, както и осигуряване на експертната подкрепа от специалисти с висока степен на професионална подготовка и опит в емпиричните анализи на селското стопанство.

b.Уточняване на основните нужди от качествена, надеждна, съпоставима информация и начините, по които да бъде получена с оглед гарантирането на качествени резултати от икономическите анализи.

c.Изграждане на модела на разглежданите култури – част „търсене” и част „предлагане”.

d.Планиране на последващите дейности.

Като продължение на работната визита на екипа от САРА, Божидар Иванов удължи своя престои в Колумбия-Мисури с още една седмица, за посрещане на делегация от Аграрния Университет в Пловдив. Тази визита бе планирана през февруари месец, като резултат на започналото сътрудничество между ИАИ и МУ. Като членове на делегацията от АУ пристигнаха Ректорът на АУ – проф.Димитър Греков и доц.д-р Нели Бенчева – ръководител Катедра по аграрна икономика в същия университет. Работното посещение е резултат на установеното сътрудничество между двете организации и подписания между тях Меморандум на разбирателство. ИАИ е активно привлечен в тази дейност също, като основната идея по която се работи е създаването на обща Магистърска програма, която да бъде създадена на трипартитен принцип, като изброените по-горе изследователски и академични организации се обединят в изработката на подобна програма. Основните насоки на срещите проведени в рамките на това посещение и постигнатите резултати могат да бъдат определени, като:

a.Срещи и посещения на българските представители с ръководството на Колежа по земеделие, природни ресурси и храни, отделни преподаватели и висши ръководители на МУ.

Общата продължителност на тази дейност е в рамките на 25 април да 1 май 2013 г. С активното съдействие на проф.Майерс е направена подробна програма от срещи в МУ и в рамките на КЗПРХ, с основната цел възобновяване на прекъснатите взаимоотношения между АУ и МУ, което се изразява в търсене на възможност за: подготовка на съвместен агро-икономически модул в рамките на Магистърската програма по агро-бизнес на АУ, в която преподаватели от МУ провеждат обучение на студенти в тази програма, заедно с техните български партньори. Програмата от българска страна ще се изпълнява в сътрудничество между ИАИ и АУ, като изследователи от екипа на САРА ще бъдат активни участници в това начинание. Делегацията от България бе радушно посрещната от страна на цялото ръководство на КЗПРХ, като бяха последователно проведени срещи с декана – Том Райън, зам.деканите – Линит и Браян, както и с ръководителите на дивизията по аграрна икономика, социология и журналистика – Джил и ръководителя на департамента по аграрна и приложна икономика Джим Парсел.

Срещите с всички тях бяха проведени през различни дни от работното посещение, като навсякъде бе потвърдено желанието и готовността на ръководството на департамента, дивизията и целия Колеж да участват в подобна инициатива. Това бе потвърдено пред българската делегация нееднократно, като в резултат на обмяната на мнения и обсъждания се отсъди, че това може да се случи при следване на следните стъпки и в следните насоки:

  • Изготвяне на предложение от страна на инициаторите от АУ-ИАИ за формата на сътрудничество между тях и МУ, с упоменаване на конкретните цели, съдържанието, отговорностите на двете страни, резултатите и бюджета;
  • Осигуряване на възможност на завършилите български студенти в тази програма да направят в края на обучението си работно посещение в МУ, където да участват в класове провеждани в МУ и да посетят други обекти с интерес за тяхната бъдеща реализация;
  • Предлагане на обменна програма, която да бъде предложена на студенти в двете степени на МУ за няколкоседмично посещение в България за участие в лятно училище, което да бъде посветено на теми свързани с икономика на прехода, Общата селскостопанска политика и др.

Всички тези предложения са предварително приети, като напълно взаимоизгодни за всички страни, като се стигна и до набелязване на конкретни детайли, най-вече свързани с предметите, които ще бъдат провеждани от преподаватели от двете страни. Става дума за аграрна и селска политика, агро-бизнес мениджмънт, икономика и мениджмънт на иновациите и маркетинг на нови продукти. Бяха проведени индивидуални срещи с всички преподаватели по тези предмети, които изразиха своята готовност да работят по осъществяване на тази програма. Формата на сътрудничество включва всеки титуляр по дадената дисциплина от МУ да работи активно и да бъде свързан с негов колега от България, като заедно изготвят лекционната програма и я представят на студентите. Цялото обучение ще се проведе на български език.

b.Срещи и посещения на българските представители с различни НПО и с други служби и земеделски стопанства, както и запознаване с културните и историческите забележителности на щата Мисури.

Наред с деловата програма свързана с развитие на академичните връзки между партньорите, домакините от МУ подготвиха богата и разнообразна културна и делова програма. Бяха осъществени посещения на различни субекти, свързани както с развитие на програми за обмен, а така също и се осъществиха визити на стопански субекти. На 28 април бе осъществена подобна обиколка до Ханибал, където се проведе посещение на НПО – ALOT, осъществяваща следдипломна квалификация на производители. Беше почерпен опит от тях за начина по които работи програмата и какви са възможностите за сътрудничество, с оглед на провеждането на тренинга. Бяха предложени възможностите на АУ и на ИАИ а партнират при бъдещи намерения на НПО да потърси изпращането на техните участници в България.

Бяха проведени и поредица от други срещи, дискусии и посещения, като повечето от тях бяха свързани с посещения на лозаро-винарски предприятия, други земеделски стопанства, местни пазари на земеделска продукция. Наблюдения бяха направени в млечни стопанства, като се придоби представа за начина на отглеждане на животните, производителността, пазарните отношения и други интересни характеристики отнасящи се до подобна дейност. В рамките на работната визита имаше и посещения на културни и исторически места и обекти, което позволи на българските представители да се запознаят с националните и местни особености и да се докоснат до културата и важните исторически моменти от развитието на щата Мисури и неговият социален живот.