Селскостопанската академия обявява конкурс за прием на докторанти

Селскостопанската академия обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение – държавна поръчка) за учебната 2018/2019 г.

Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование – степен „магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9.30 до 16.30  часа. Телeфони за контакти: 028127560, 028127580.

Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (ДВ, бр. 63 от 31.07.2018 г.)

Такса за кандидатстване – 30 лв.

 

Институтът по аграрна икономика има заявка по следните акредитирани докторски програми:

  1. „Икономика и управление (земеделие)”, професионално направление 3.8 „Икономика” – 2 бр. редовна и 2 бр. задочна форма на обучение.
  2. „Организация и управление (земеделие)”, професионално направление 3.7 „Администрация и управление” – 2 бр. редовна и 2 бр. задочна форма на обучение.