Институтът по аграрна икономика (ИАИ) е създаден през 1935 г. като Служба за земеделско-стопански проучвания при Министерството на народното стопанство, която през 1936 г. (ДВ, бр. 16/ 23.01.1936 г.) се преименува в Институт за земеделско-стопански проучвания с директор проф. Янаки Моллов. Основната му цел е всестранно да проучва и подпомага земеделското стопанство в икономическо и социално отношение, с оглед подобряване условията на живот в българското село.

 През първия етап (1935-1944) от създаването на Института научните направления на изследване са свързани с: определяне насоките на развитие на земеделското производство, доходността на земеделските стопанства; земеделско-стопанското райониране; организацията и преустройството на земеделските стопанства; цени и пазари на земеделските произведения. Правят се проучвания върху условията на живот на българския селянин и на тази основа Министерството на земеделието разработва план за подобряване на жизненото равнище на селското население.

Директори на Института през периода: проф. Янаки Моллов (1935-1941), д-р Атанас Узунов (1941-1943), д-р Георги Калъпчиев (1944).

Вижте още за етапите в историята на института в категория „За института“ , История:

Събитието на 2022 година
През октомври Институтът организира 

IX-та Международна научна конференция

„Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“

25-26 октомври 2022 г.

Аграрната икономика – в подкрепа на земеделието“ под мотото „Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“,  в партньорство с Европейската научна мрежа за развитие на селските райони (ERDN).

Форумът ще се проведе в хибриден формат: он-лайн и присъствено на 25.10.2022 г и 26.10. 202г. Конференцията е насочена към учени, докторанти и изследователи от България и чужбина и предоставя възможност за участие с презентация на научни разработки, доклади по изследователска тема и включване и присъствие в конферентните сесии и дискусии.

Тематични направления:

  • Снабдяване с храни и ефекти от COVID-19;
  • Конкурентоспособност и ефекти на земеделските и стокови пазари;
  • Земеделски политики в прехода към зелена икономика;
  • Възможности и предизвикателства пред селските райони;
  • Иновации, кръгова и биоикономика

Обществен и медиен интерес към наближаващата конференция. Вижте още:

БТА

 Agro.bg:

Институтът по аграрна икономика подготвя IX-та Международна научна конференция „Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“

Sinor.bg:

През октомври очаквайте Деветата конференция на Института по аграрна икономика

Още от Уебсайта на Института/теми, заявки,ред за участия/:

От Уебсайта на ССА:

Публикацията е допълнена след провеждането на конференцията, с линкове към  първия и втория работен ден и с отзвук за работата и в медиите:

1.С ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА ЗАМ.МИН. ГЕОРГИ СЪБЕВ ЗАПОЧНА IX-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „АГРАРНАТА ИКОНОМИКА – В ПОДКРЕПА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ИАИ. АКЦЕНТИ ОТ 25.10.
2.ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ РАЗИСКВА IX-ТА МЕЖДУРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИАИ, БОРОВЕЦ. ОЩЕ ОТ 26.10.

3. Отзвук в медиите: