Защита на дисертационен труд за присъждане на научна степен „Доктор на науките“ по научна специалност „Икономика и управление (земеделие)“, професионално направление ш. 3.8 „Икономика“ на проф. д-р Пламена Георгиева Йовчевска

На 16.12.2022 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Института по аграрна икономика, София ще се...

Прочетете още