Scopus:

проследява изследване с участието на двама  български учени от Института по аграрна икономика – ССА/ гл.ас. Десислава Тотева и докторонт Васил Стойчев/  за общата факторна производителност в овощарството, лозарството и млечното говедовъдство. Научната статията е в съавторство  с гл.ас. Даниела Димитрова от Института по лозарство и винарство, Плевен и е публикувана в научното издание  „Селско и горско стопанство“, том 68. брой 3, 2022

document type
Article• Gold Open Access
Source type
Journal
ISSN
05545579
DOI
10.17707/AgricultForest.68.3.12

Линк към Scopus: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85145284526&doi=10.17707%2fAgricultForest.68.3.12&partnerID=40&md5=d062c0de47b73355f112d042d7a2b5af

        В резюмето на статията е подчертано, че „проучването се фокусира върху общата факторна производителност (TFP) за избрани селскостопански сектори (овощарство, лозарство и млечно говедовъдство). Резултатите показват, че „индексите на TFP/ общата факторна производителност/ намаляват за плодове и краве мляко и се увеличават за грозде (поради подобрена ефективност). Има спад в производството на грозде и краве мляко, но значително увеличение на количествата на плодове. Междувременно индексът TFP за овощарството се понижава, което се обяснява с осезаемото увеличение на инвестициите и капиталовите разходи през разглеждания период, което предполага подобряване на производителността и ефективността през следващите години. Има нужда от увеличаване и насочване на финансовата подкрепа за лозарството и млечното животновъдство, за да се повиши производителността и производствените резултати. © 2022, Университет на Черна гора. Всички права запазени“. 

Още в резюме:  Методологията, използвана за определяне на TFP, е в съответствие с Регламент (ЕС) 834/2014 за установяване на рамка за мониторинг и оценка за ОСП 2014-2020 г. Индексът на Laspeyers е  приложен за анализ на развитието на селскостопанското производство и за изследване на влиянието на различни фактори върху производството по време на прилагането на ОСП. Промяната е  прегледана в сравнение с базисен период и TFP е  оценен като индексен коефициент, представен като продукцията на индустрията и движещите вложения (включително труд, капитал, земя, променливи производствени разходи и субсидии). Проучването разкрива значителна промяна в индексите на TFP в периода след присъединяването на България към ЕС.“