На 23.01.23 г., в зала 1 на Института по аграрна икономика – ССА, се състоя първата работна среща по Проект“ Стохастичен анализ на перспективите и ефектите от Зелената сделка в българското земеделие – GREENBASЕ“ към  ФНИ, МОН.

Базова организация: Институт по аграрна икономика – София, ССА
Ръководител на научния колектив: Проф. д-р Румен Попов
Договор: КП-06-Н66/3
Период на изпълнение: 3 години с начало 13.12.2022 г.

Изследването е фундаментално, с научно приложен характер за апробиране на количествени, иконометрични и метааналитични инструменти за оценка на перспективите и ефектите от Зелената сделка за българското земеделие. Научният колектив на проекта има интердисциплинарна експертиза, включва учени от авторитетни научни институти и университети: Институт по аграрна икономика, УНСС, Аграрен университет – Пловдив, НБУ, Институт по лозарство и винарство – Плевен, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“, Институт по животновъдни науки, Костинброд.

Целта е да се разработи иконометричен модел за  извеждането на стохастични анализи, с които да се измерват и оценяват перспективите и ефектите от Зелената сделка в българското земеделие в средносрочен 10 годишен период.

Чрез стохастичния анализ, произтичащ от моделните грешки, се цели да се наблюдава и измерва вероятността за поява на различните възможни сценарии и да се направи оценка.

Заседанието беше хибридно – присъствено в Зала 1 и чрез онлайн връзка.

Научен колектив 1 на Проекта:

Проф. д-р Румен Иванов, ръководител на проекта/Институт по аграрна икономика/, доц.д-р Божидар Иванов /ИАИ/, проф.д-р Храбрин Башев /ИАИ/, гл.ас.Ангел Саров /ИАИ/, гл.ас. д-р Десислава Тотева /ИАИ/, ас. Даниел Петров /ИАИ/, проф. д-р Светлана Александрова /УНСС/.

Научен колектив 2 на Проекта:

Гл.ас. Маргарита Иванова, УНСС, доц. д-р Цветана Харизанова, Институт по животновъдни науки, Костинброд,  гл. ас. Даниела Димитрова /Институт по лозарство и винарство – Плевен/, Наталия Шукадарова / Аграрен университет – Пловдив/,Емилия Яневска /Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“- София/, ас.д-рнт Благой Еленков /Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“ – София/, Институт по животновъдни науки, Костинброд/.

Задачите, мотивацията, целите и сроковете на проекта бяха презентирани от доц.д-р Божидар Иванов, /ИАИ/, който акцентира и на актуалната значимост за българското земеделие и отговорността на работата по проекта.

Объсъдени и одобрени бяха основните насоки в целите, дейностите, организацията на работата, участниците, очакваните междинни резултати по отделните  работни пакети. Особено внимание бе обърнато  на информационно-публикационната активност през първата година от работата по проекта: публикация в реферирано издание в НРС , в WoS или Scopus.

Утвърдените работни пакети по Проект GREENBASЕ:

Работен пакет 1: Организация и управление на проекта и разпространение на резултатите

Работен пакет 2: Анализ на състоянието на земеделието, потреблението на храни,            агроекологичните показатели  и преглед на условията “Зелената сделка“, с ръководител гл.ас.д-р Ангел Саров

 Работен пакет 3: Спецификация и изграждане на иконометричния отраслови модел и определяне на стохастичните сценарии, с ръководител доц.д-р Божидар Иванов

Работен пакет 4: Метаанализ на ефектите и очакваното въздействие на “Зелената сделка“ върху европейското земеделие, с ръководител проф. д-р Светлана Александрова

Работен пакет 5: Анализ на вероятностите от стохастичните сценарии, с ръководител гл.ас.д-р Даниела Димитрова

Работен пакет 6: Оценка на ефектите и перспективите от вероятностните сценарии за селското стопанство, пазара на храни и агроекологията в България, с ръководител доц.д-р Цветана Харизанова

Одобрено бе  Лого на проекта и бе обсъдена  подготовката на ролбанер.