На 10.06.2014 г., по инициатива на Института по аграрна икономика и ръководството на Селскостопанска академия, бяха проведени две работни срещи: „Възможности за участие на Селскостопанска академия в ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” и „Възможности за участие на Селскостопанска академия в ПРСР”. На срещите присъстваха: проф. Валентин Бъчваров, главен научен секретар на ССА, акад. Атанас Атанасов – управител на Съвместен геномен център, проф. Живко Данаилов от Фонд “Научни изследвания” и представители на институти от ССА – АгроБиоИнститут, Институт по криобиология и хранителни технологии, Институт по почвознание, агроекология и защита на растенията „Н. Пушкаров”, Институт по животновъдни науки – Костинброд, Институт по декоративни растения – Негован.

Срещите се проведоха в новата заседателна зала на ИАИ и протекоха в дискусионен порядък, в резултат на което се стигна до консенсус относно приоритетното значение на аграрната наука по двете оперативни програми.

На първата среща взе участие Иван Модев – главен директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”. Потвърди се необходимостта от провеждане на регулярни срещи с ръководството на ГД „СФМОП” – на всеки три месеца, с координатор директора на ИАИ – доц. д-р Димитър Николов.

На втората среща присъстваше като лектор д-р Мая Нинова от МЗХ. Обсъждането беше фокусирано върху специалните мерки от ПРСР, засягащи пряко аграрната наука. Подчерта се ползата от провеждането на подобни бъдещи работни срещи.