Публикация в „Български фермер“/със заглавие „Едноличните търговци и големите ферми са с най-добра управленска ефективност“/ оповестява научна статия на проф.д-р Храбрин Башев за управленската ефективност на българските ферми. Научната разработка е направена с финансовата подкрепа на Фонд научни изследвания, проект „Механизми и форми на аграрното управление в  България“,  Административен договор № КП-06-Н56/5 от 11.11.2021г.“  проекта https://www.bgfermer.bg/Article/12228348

Акценти: Защо много на брой високо устойчиви ферми с ниска производителност и ефективност съществуват у нас за дълъг период от време? Защо адаптациите в земеделието често са свързани с прехвърляне на управлението на ресурсите към по-малко ефективни структури? Защо има масови фалити на високоефективни структури? Защо в определен подсектор или регион има значителни вариации в нивата на икономическата ефективност на фермите и на какво се дължи това? На тези и още въпроси проф. д-р Храбрин Башев от Института по аграрна икономика търси отговори в последната си научна статия, озаглавена „Каква е управленческата ефективност на българските ферми“. В труда си той посочва, че освен техническа, производствена, факторна, ресурсна, счетоводна продуктивност, икономистите трябва да отчитат и други индикатори за ефективност, като транзакционните разходи, капацитет за адаптиране към пазарната, институционалната, технологичната и природната среда, които до момента бяха игнорирани в икономическите анализи.

За нуждите на изследването са анкетирани 319 мениджъри на стопанства от различен тип, производствена специализация и географско местоположение, или 0,42% от всички регистрирани земеделски производители в страната.

Заключенията биха дали добра представа за критичните фактори, ограничаващи ефективността и развитието на различните типове български ферми, и са полезни за разработване на стратегии за управление и политики за подкрепа за различни видове земеделски стопанства. В допълнение, този подход би могъл да подпомогне значително подобряване на стратегиите за управление на стопанствата от различен тип и интервенциите за обществена подкрепа.

Проучването е със заглавие „Едноличните търговци и големите ферми са с най-добра управленска ефективност“

Какво констатира проучването?

През 2016 г. ефективността на управление на българските ферми е била на добро ниво. Индексът на ефективност на фермата обаче е много по-нисък от нивото за 2020 г. – а именно 0,006 срещу 0,017. Така, че се наблюдава прогресивна еволюция на ефективността на управлението на българските ферми, което се дължи на ефективното адаптиране и преструктуриране на стопанствата. Тази констатация е в съответствие със статистическите данни на МЗХГ за развитието на земеделските стопанства в страната през същия период.

По-долу – графика за дял на стопанствата с различни нива на упраленческа ефективност – 2016-2020 г.

Цялата публикация от 09.08.22 ТУК.