От 24 до 26 май в Требне, Босна и Херцеговина се проведе 12 тия международен симпозиум за селскостопански науки, организиран от Университета в Баня Лука в сътрудничество с Университет на Любляна, Универсисет на Нови Сад, Мендел Университет на Бари, Сриземноморски аграрен институт в Бари, Университет Св. Св. Кирил и Методий в Скопие, Уиверситет на Черна Гора, и др. организации.
На форума бяха преставени над 70 доклада и повече от 90 постера на учени от Авскрия, Албания, България, Босна и Херцеговина, Великобритания, Германия, Италия Испания, Македония, Словения, Словакия, Сърбия, Черна Гора, Чехия, Полша, Хърватско, и Швеция.
Докладът на проф.д-р Храбрин Башев /ИАИ/ и доц.д-р Божидар Иванов /ИАИ/“About the Governance of Bulgarian Agriculture“ бе включен като поканена лекция в първи ден на сесия „Аграрна икономика и Селско развитие“ . Той представи резултати от първи етап на проект „Механизми и форми на аграрното управление в България“ финансиран от ФНИ. Разработката предизвика множество въпроси и дискусии.
На същата сесия бе представен и докладът на доц.д-р Божидар Иванов „Comparative Analisis of Sludge Utilisation in EU Countries“, който изследва и конвергенцията в използването на утайки в земеделието на България с 4 други близки ЕС страни. Направен беше опит да се приложи каузален анализ, който да покаже доколко регулациите и нормативната база по отношение на влагането на утайки от ПСОВ в земеделието, водят до ръст в транзакционните разходи и по този начин влияят върху конкретните нива.

Установени бяха полезни контакти с ръководители на академични организации от Босна и Херцеговина и други страни за разширяване на сътрудничеството с ИАИ и бъдещи съвместни инициативи. Проявеният от участниците интерес  към методологията за оценка на говернантността в земеделието, открива възможност тя да се приложи и на други места. Това  популяризира резултатите от научните изследвания и  методическите разработки на ИАИ.В програмата на симпозиума бе включен и доклад, разработен от Веселин Кръстев „Farm Sustainable Development of the New Member States“, който обаче не бе представен поради отсъствие на автора.

Проф.д-р Храбрин Башев беше включен като член на Международния научен комитет на симпозиума и съпредетателства втората сесия „Аграрна икономика и Селско развитие“.

На гостите на сипозиума бе представена впечатляваща  културна програма.

Подробна информация за форума, включително пуликувани резюмета и текстове на доклади, може да се намери на: https://agrores.net/en/
На първата снимка от фотогалерията : доц.д-р Божидар Иванов и проф.д-р Храбрин Башев, на втората – двамата учени с един от организаторите на форума проф.Желико Вашко и кметът на Требне Мирко Чурич.

Фотогалерия: