На 06.01.2021 г. гл. ас. д-р Десислава Тотева беше избрана за началник на отдел „Икономика и управление на земеделието, храните и аграрната политика“  в Института по аграрна икономика, гр. София.

Гл. ас. д-р Десислава Тотева е магистър по икономика и управление на търговията, Университет за национално и световно стопанство, гр. София.

През 2015 г. придобива научна степен доктор по икономика с дисертационен труд  „Влияние на общата селскостопанска политика на ЕС върху развитието на виненото лозарство в България“.

Научната област в която работи гл. ас. д-р Десислава Тотева е развитие на лозаро-винарския сектор в България, екологичната политика, аграрната устойчивост и биоикономиката.Гл. ас. д-р Десислава Тотева е участвала в много научни семинари и научни мисии в Китай, Косово, Турция и Северна Македония.