Публична защита на докторска дисертация

На 04.09.2019 г. от 11 часа в Зала 1 на ИАИ се проведе публична защита на дисертационен труд „Еко-управлението в земеделските стопанства” с автор Антон Кирилов Митов от Институт по аграрна икономика.

Научното жури в състав: проф. д-р Храбрин Янушев Башев – Председател и членове: проф. д-р Пламена Георгиева Йовчевска, проф. д-р Дарина Русчева Тодорова, доц. д-р Димитър Методиев Терзиев, доц. д-р Зорница Димова Стоянова даде 5 положителни оценки на дисертационния труд и присъди на Антон Кирилов Митов образователната и научна степен “доктор” по докторска програма “Икономика и управление (по отрасли)”, професионално направление 3.8 “Икономика”.

smart