Доц. д-р Иван Боевски – ИАИ, Нов български университет (НБУ), гл. ас. д-р Ангел Саров – ИАИ и гл. ас. д-р Красимир Костенаров – НБУ представиха съвместен научен доклад на тема Evaluation of Members’ Satisfaction in Modern Bulgarian Agricultural Cooperatives“ по време на конферентната сесия Internal Governance: Aligning Incentives Structures for Managers, Workers and Honorary Posts in Cooperatives”.

Докладът включва част от изследванията по проект „Иновационни модели за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства в България” (АГРОИН), финансиран отФонд „Научни изследвания”, Договор № ДН15/11 от 18.12.2017 г.

В конференцията участваха над 200 участници, от страни като: Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Япония, Швеция, Словения, Италия, Гърция, Финландия  Германия, Русия, Испания, Франция Полша, Русия, САЩ, Холандия и др.

На престижния научен форум пленарни доклади изнесоха  световно известните и  водещи лектори в кооперативното дело: Markus Hanisch, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany; Michael Cook, University of Missouri, USA; Jos Bijman, Wageningen University, The Netherlands; Cynthia Giagnocavo, European Co-operative Alliance Research Committee,University of Almeria, Spain; Vladislav Valentinov, Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO), Germany; Constantine Iliopoulos, Agricultural Economics Research Institute (AGRERI), Greece; Viktoria Schäfer, Executive of ADG Scientific, Akademie Deutscher Genossenschaften e.V., Germany.

            На конференцията се фокусираха  въпросите, свързани с  глобалните опасности за околната среда,  трансформацията на все по-интегрираните пазари, иновативни бизнес модели,  лидерство, темповете и принципите на социалното взаимодействие и др. Акцент бе поставен върху кооперативните  принципи и ценности, както и необходимостта от тяхното обновяване.

В представения доклад бе направена оценка на удовлетвореността на членовете по отношение на управленската структура и зачитането на кооперативните ценности и принципи в исторически план. Във всеки период връзката между удовлетвореността на членовете, ценностите, принципите и действащите структури на управление се различават сериозно. За оценката удовлетвореността на членовете бе адаптиран AHP method, като инструмент за количествено оценяване на управленските структури, според кооперативните ценности и принципи във всеки исторически период.

Неформалната и приятелска атмосфера за комуникация между учените създаде множество научни партньорства.