На 19-20.04.2022 г. в заседателната зала на хотел Марково, обл. Пловдив, общ. Родопи, с. Марково 4108, местност „Исака“ 44А изследователи от ИАИ проведоха събитие по проект: CONSOLE „CONtract Solutions for Effective and lasting delivery of agri-environmental-climate public goods by EU agriculture and forestry“ /„Решения по договори за ефективно и дълготрайно доставяне на обществени блага в областта на агроекологията и климата от селското и горското стопанство на ЕС“/на тема: „Тестване на проекта за каталог с договорни решения свързани с агроекологията“

Участниците в проекта дискутираха и валидираха предложените алгоритми за вземане на решение за избор и сключване на различни видове договори, които са най-подходящи за предоставяне на агроекологични публични блага.

Проектът CONSOLE е финансиран по програма „Хоризонт 2020“ RUR-03-2018. Той  разглежда по-добри и/или нови договорни решения за ефективна и трайна защита на околната среда и климата. Той дава представа за плащанията, базирани на резултатите, колективното прилагане, владеенето на земя с клаузи за околната среда и подходите, основани на веригата на стойността.