Доц. д-р Красимира Кънева –  АВТОБИОГРАФИЯ

Институт по аграрна икономика (ИАИ) – София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност  “ПРОФЕСОР”

Професионално направление: 3.8. Икономика

Научна специалност: „Икономика и управление (на земеделските стопанства)“

Научно жури:

Да изготвят рецензии:

  • Проф. д-р Димитър Николов /ИАИ/ – рецензия
  • Проф. дин Иван Стойков Кънчев  /пенсионер/ – рецензия
  • Доц. д-р Пламена Йовчевска /ИАИ/ – рецензия

Да изготвят становище :

  • Доц. д-р Минка Анастасова-Чопева /ИАИ/ – становище
  • Проф. д-р Владимир Радоев Пиралков   /ЛТУ/ – становище
  • Доц. д-р Нина Михайлова Котева   /ИАИ/ – становище
  • Проф. д.ик.н. Юлия Маркова Дойчинова  /УНСС/ – становище

Материали на кандидата: