Осма международна научна конференция „Земеделие и снабдяване с храни: Пазари и аграрни политики“, следобяд на  първия работен ден, 27.10. 21г.

КОНФЕРЕНЦИЯТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОСЛЕДЕНА И ДИРЕКТНО ВЪВ FACEBOOK СТРАНИЦАТА НА ИНСТИТУТА ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА /ИАИ/

Модератор на следобедната пленарна сесия „Приложни резултати и научни търсения от Фундаментални изследователски проекти“ бе доц.д-р  Диляна Митова, ИАИ.

Доц.д-р Божидар Иванов представи „Класификация на размера на стопанствата и подход за обработка на статистически извадки“. Целта на изследването е да се покажат начини за красификация на стопанствата по площ и икономически резултати. Един от най-важните въпроси е представителността на извадката, подчерта доц. д-р Божидар Иванов.  Той  се спря на класификационния подход, чрез който се обработва базата анализи за българските селски стопанства. По-долу са представени стопанствата по 5-степенна скала. Презентацията ги класифицира и  по 3- степенна скала.

Представянето на проект „Теоретични модели за развитие на дигиталното земеделие“- DIAGRO включи три презентации, на партньорите на ИАИ по темата: 1.“Прецизно пчеларство – същност и подходи при трансфера на информация в производството“, 2.“Историческо развитие на стремежа към дигитализация на информацията и отражение на тези процеси в птицевъдния сектор“ и 3.“Определяне на оптималния бизнес модел за дигитализация на земеделското стопанство и използването на мултикритериен анализ“.

„Поземлените отношения: фактор за стабилизиране на икономическата система на българското земеделие“. Това бе  темата на презентацията на проф. Пламена Йовчевска, проф. д-р Нина Котева и екип от ИАИ по  Прокта „Поземлени отношения и европейска политика: синергия и перспективи за българското земеделие“. Проектът е  колективно дело на ИАИ с две партньорски организации. /ИАИ, АУ-Пловдив и ИУ- Варна/. Учените от партьорския колектив   обобщиха   пазара на земя в комплексната система от фактори. Очертани бяха и изследваните трудности за земеделските производители до достъпа на капитали.

От резюмето: В проекта  „Поземлени отношения и европейска политика: синергия и перспективи за българското земеделие“  е възприет комплексен подход за анализ и оценка на поземления пазар, насочващ вниманието към следните му параметри: нормативна и регулативна база; институционална рамка (в т.ч. структури, осигуряващи функционирането на информационните системи за поземлен регистър, кадастър, развитие на земеделието и селските райони, оценяването на земята, финансови институции и др.); участници на пазара – купувачи и продавачи на земя (в т.ч. физически, юридически лица, държавата и общините); характеристиките на самата земеделска земя, като обект на размяна, финансова и фискална политика и инструментите за нейното прилагане. В проект ПОЗЕСИН се изследват актуални тенденции в покупко-продажбата и наемането/арендуването/ на земя в България и факторите за комплексна оценка на поземления пазар като система.

От презентацията на партньорите по Проекта „„Поземлени отношения и европейска политика: синергия и перспективи за българското земеделие“:

Следващата графика илюстрира „Класификация на размера на стопанствата и подход за обработка на статистически извадки“, представен от доц.д-р Божидар Иванов и научен екип.