На двудневен семинар в община Своге, с Заселе /15.07.-16.07.21 г./, учените – партньори от три организации, по Проекта „Агроринг“ / „Социално-икономическа ефективност от използване на утайките от ПСОВ в селското стопанство“/, обсъдиха изпълнените дейности  през първи етап на проекта.  Сред темите бе   направеното през последните месеци анкетно проучване от  екип от Института по аграрна икономика -ССА сред пречиствателните станции на територията на различни общини и области в страната, като София,  Бургас, Кюстендил, Враца, Самоков и др.,както и някои земеделци,  с оглед по-широко използване на утайките в селското стопанство.  Разпределена бе предстоящата работата  по  окончателното финализиране на резултатите и  отчета за   първия етап  от проекта.

Проектът е по Договор Номер КП-06-Н36/11от 13.12.2019 година. Финансиране: Фонд „Научни изследвания“ на МОН, срок на изпълнение 13.12.19 – 13.12.22

 Базова организация :Институт по Аграрна икономика, както и водещи специалисти проф. д-р инж. Мартин Банов, председател на ССА и проф. д-р Светла Маринова от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията( ИПАЗР)”Никола Пушкаров”. Партньор по проекта: Национален център за обществено здраве и анализи – НЦОЗА

Доц.д-р Божидар Иванов, ръководител на екипа от Института по аграрна икономика – ССА, обобщи като успешно изпълнени  всички дейности и задачи  по първи етап на проекта и очерта детайлно отговорностите на различните екипи и лица  по предстоящия отчет. Макар и пандемиологичната  обстановка да е затруднила работата на терен, тя бе успешно осъществена и наваксана в последните месеци с анкетна работа, подчерта той.  Тъкмо тази посока, според него, е  важна в  следващите етапи от дейностите:  по-широко популяризиране на доказаните ползи от оползотворяване на утайките, конкретност в институционалните анализи  и утвърждаването на приложението на утайките  в земеделието като  временно решение, каквото Европа вече е изпробвала.

Проф.д-р Светла Маринова от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията / ИПАЗР/ „Никола Пушкаров“  се аргументира, с извършената работа, че проектът е полезен и утайките, които в момента сериозно затрудняват работата на пречиствателните станции, могат да намерят по-широко приложение в земеделието.  Нужни са още  срещи с фермерите за да се убедят в полезността им като продукт. Утайките са  органичен резерв, който пази баланса на почвите, акцентира проф. д-р Светла Маринова.  А фермерите трябва да бъдат убени, като се ангажират повече организации по районите,  че приложението на утайките   е съобразно закона  и гарантира безопасност по отношение екологията.

Конкретни посоки, по които ще продължи бъдещата работа на терен за доказване на икономическата ефективност, за да се събуди по-голям  интерес сред земедлци с различен размер стопанства, както и примери за практики в Европа и света в използването на утайките. Това бе  водещо в  обобщението на  проф. д-р Храбрин Башев от Института по аграрна икономика.

С какви качества и на какви вещества са по-богати почвите, върху които утайките са приложени като торно средство. Науката и практиката при изследването им. Това са само някои от акцентите  в обобщението за изготвения  анализ на този етап, аргументирано представен от  доц. Веселка Георгиева, дм от НЦОЗА. Тя   обобщи и  основни изводи и научните  публикации, които ще намерят място в отчета на първия етап от проекта, по Пакет 3.  Доц. Георгиева увери, че работата по анализа на на утайките от ПСОВ,  е приключен и акцентира и на други глави от съдържанието му като: използване на утайките като торно средство, използване на утайките за реколтивация и съдържание на тежки метали в утайките, преодоляване на здравния риск от съдържанието на тежки метали. Темата за пълното екологично обезопасяване на утайките чрез подходящо третиране на осушителните полета и нуждата от методика на обработката им  бе очертана  от проф. Светла Маринова от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията( ИПАЗР)”Никола Пушкаров”.

Проф. Храбрин Башев от Института по аграрна икономика, обобщи  нормативната законодателна база за оползотворяването на утайките от ПСОВ, у нас, в контекста на Европейската директива и практиката по света, както  и работата на терен на научните екипи по проекта  през  първия му етап. 

Двудневният научен семинар завърши с кратка разходка на сред  високите коти на Искърското дефиле.