Разработката е част от научноизследователски проект
АИ 1 (РД-06-09/08.07.2019 г.) към Института по аграрна
икономика на тема „Предизвикателства пред българското
земеделие и селските райони за прилагането на новата ОСП”, с
ръководител доц. д-р Божидар Иванов, финансиран от
Селскостопанска академия, със срок на изпълнение 2019-2020 г.
Автори:
доц. д-р Божидар Иванов – ръководител,
проф. д-р Румен Попов, проф. д-р Нина Котева, доц. д-р Диляна
Митова, доц. д-р Цветана Харизанова, доц. д-р Иван Боевски, гл. ас.
д-р Даниела Димитрова, гл. ас. д-р Десислава Тотева, гл. ас. д-р
Ангел Саров, гл. ас. д-р Даниела Цвяткова, д-р Антон Митов, ас.
Михаела Михайлова, ас. Петко Симеонов, ас. Веселин Кръстев,
докт. Васил Стойчев.
Издателство
Институт по аграрна икономика – София
Печат
Авангард Прима, София
Рецензенти
проф. д-р Храбрин Башев,
доц. д-р Минка Анастасова-Чопева
Предпечатна подготовка
Атанаска Джоджова
ISBN 978-954-8612-26-54

Вижте цялата книга:04Monography 2020-A-Last