Колективна монография – част от
научноизследователски проект АИ 5 (РД-05-133/21.07.2021 г.)
към Института по аграрна икономика на тема „Перспективи
пред българското земеделие и селските райони в контекста на
ОСП 2021-2027 и Плана за възстановяване на ЕС”, с
ръководител доц. д-р Божидар Иванов, финансиран от
Селскостопанска академия, със срок на изпълнение 2021-2022 г.

Автори:
доц. д-р Божидар Иванов – ръководител,
проф. д-р Румен Попов, доц. д-р Диляна Митова, доц. д-р Цветана
Харизанова-Методиева, гл. ас. д-р Десислава Тотева, гл. ас. д-р
Ангел Саров, гл. ас. д-р Даниела Димитрова, гл. ас. д-р Росица
Микова, гл. ас. д-р Петър Маринов, д-р Антон Митов, докт. Васил
Стойчев, ас. Божура Фиданска, ас. Веселин Кръстев, докт. Румена
Гандева и Даниел Петров.

Издателство
Институт по аграрна икономика – София

Рецензенти
проф. д-р Нина Котева, ИАИ
проф. д-р Иван Боевски, НБУ

Предпечатна подготовка
Атанаска Джоджова
ISBN 978-954-8612-38-81

Вижте цялата монография:BOOK-1-BI-2022-22.02.-last-1

Резюме: 

Основната цел на изследването в настоящата книга е да се анализират перспективите пред българското земеделие и селските райони в контекста на предизвикателствата  по линия на Зелената сделка, кризата с Ковид 19 и очакванията към земеделието като източник на публични блага. За целта се измерват   сценарийните ефекти от подпомагането по ОСП 2021-2027 и Плана за възстановяване и устойчивост.

Представен е анализ на основни сектори от земеделието на страната и на стопанската му структура.

Разгледани са социално-икономически аспекти на селските райони, очертани са тенденциите и перспективите за развитието им, откроени са разликите между селските и неселски райони, както на ниво общини, така и на ниво райони на планиране.

Изследвана е връзката между земеделие и екология.

В  Глава първа „Преглед на Европейската политика в земеделието, подходи и методи на изследването, с автор доц. д-р Божидар Иванов, се прави преглед на тенденциите в Общата селскостопанска политика, финансирането по линия на ЕС и новите приоритети като наука, академичен и образователен обмен. Проследен е фокуса  на ОСП върху добавената стойност чрез модернизирана селскостопанска и морска политика, както и чрез насърчаване действията в областта на климата, околната среда и биологичното разнообразие. Прави се преглед на очакваното разпределение на Европейските средства с цел  реформиран и модернизиран модел на ОСП, който да осигури безопасна, високо-качествена, достъпна и питателна храна. И който обединява доскорошните два стълба в рамките на единен инструмент за програмиране, Стратегическия план на ОСП. Как плащанията на бенифициентите ще бъдат свързани с конкретен набор от задължителни изисквания.

Съдържание:

Първа глава
ПРЕГЛЕД НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
ПОДХОДИ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО –
доц. д-р Божидар Иванов ………………………………………………………… 5
1. Тенденции в Общата селскостопанска политика …………………….. 5
2. Подходи и методи на изследването ……………………………………….. 13
Втора глава
ЗЕМЕДЕЛИЕ ПО СЕКТОРИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА …………… 26
1. Анализ на състоянието на сектор „Полски култури“ –
доц. д-р Божидар Иванов ………………………………………………………… 26
1.1. Методология на изследването …………………………………………………. 27
1.1. Факторна производителност при полските култури …………………… 28
2. Състояние и сценарии за развитие на зеленчукопроизводството в България – проф. д-р Румен Попов ……………………………… 35
2.1. Обзор на развитието на българското зеленчукопроизводство …… 35
2.2. Анализ на факторната производителност в българското
зеленчуко-производство …………………………………………………………. 38
3. Секторен анализ на овощарството в България –
гл. ас. д-р Десислава Тотева …………………………………………………… 39
3.1. Площи, добиви, производство на плодове в България за периода
2010-2020 ……………………………………………………………………………….. 40
3.2. Факторната производителност в овощарството ………………………… 42
4. Секторен анализ на лозарството в България –
гл. ас. д-р Даниела Димитрова ……………………………………………….. 45
4.1. Анализ на факторната производителност в лозарството …………… 46
5. Развитие на млечното говедовъдство в България –
докторант Васил Стойчев ……………………………………………………… 54
5.1. Развитие и продуктивност на млечното стадо …………………………… 54
5.2. Ефективност на производството на краве мляко ……………………….. 58
6. Факторна производителност в пасищното животновъдство –
доц. д-р Цветана Харизанова-Методиева ……………………………… 61
6.1. Анализ на пасищния сектор в България ……………………………………. 61
6.2. Специфика при изчисляване на коефициента на факторна
производителност в пасищния сектор ………………………………………. 63
6.3. Резултати от проведения анализ ……………………………………………… 64
7. Място и роля на земеделието в съвременната икономика –
Докторант Румена Гандева ……………………………………………………. 69
7.1. Методология на изследването …………………………………………………. 69
4
7.2. Място и роля на земеделието в съвременната икономика ………… 70
8. Изследване състоянието на разпределяне и концентрация на
основните ресурсни единици на земеделските стопанства –
ас. Божура Фиданска, ас. Веселин Кръстев ……………………………… 73
8.1. Методи на изследване …………………………………………………………….. 76
8.2. Състояние нивото на осигуреност на земеделските стопанства с
работна сила, земя и капитал (субсидии) ………………………………….. 78
8.3. Резултати от изследването ………………………………………………………. 87
Трета глава
АГРОЕКОЛОГИЯ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА ………….. 91
1. Анализ на състоянието и развитието на агроекологията и
отражението на Зелената сделка върху селското стопанство ….. 91
1.1. Агроекологията като част от земеделската система. Методология
на изследването – доц. д-р Диляна Митова, гл. ас. д-р Антон
Митов, Даниел Петров ………………………………………………………….. 91
1.2. Биологичното производство. Развитие, анализ и резултати.
Ефективност и ефикасност – доц. д-р Диляна Митова ………………. 95
1.3. Минерални торове и пестициди. Употреба, анализ и резултати.
Ефективност и ефикасност – гл. ас. д-р Антон Митов,
Даниел Петров ………………………………………………………………………. 110
Четвърта глава
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА БЪЛГАРИЯ ……………………… 116
1. Социално-икономически различия в селските райони в
България – гл. ас. д-р Ангел Саров …………………………………………… 116
1.1. Методи на изследването и източници на информация …………….. 116
1.2. Анализи и резултати ……………………………………………………………….. 119
2. Състояние на здравната и образователна инфраструктура в
селските райони на България през периода 2008-2020 г. –
гл. ас. д-р Росица Микова ………………………………………………………… 127
2.1. Методи на изследването и източници на информация …………….. 128
2.2. Здравна инфраструктура в селските райони на България ………….. 130
2.3. Образователна инфраструктура в селските райони на България .. 133
3. Механично движение (миграция) на населението в селските
райони на България за периода 2014-2019 г. –
гл. ас. д-р Петър Маринов ……………………………………………………… 138
3.1. Методология на изследването ………………………………………………… 141
3.2. Анализи и резултати ……………………………………………………………….. 141
Литература ………………………………………………………………………….. 147