Работна среща по текущ научноизследователски проект към ССА: „Предизвикателства пред българското

Работна среща по проект „Предизвикателства пред българското земеделие и селските райони за прилагането на новата ОСП“

Работна среща по текущ  научноизследователски проект към ССА:

„Предизвикателства пред българското земеделие и селските райони за прилагането на новата ОСП“

Научна програма: Оценка на агроекологичния потенциал на земеделските райони и диверсификация на земеделското производство. Развитие на организационно-стопанските единици и тяхното усъвършенстване. Социално-икономически проблеми на развитието на селските райони

По проекта втора година работи 19-членен екип,с научен ръководител: доц.д-р Божидар Иванов. Срок  на проекта: 01.01.2019-31.12.2020-та

Виж целия състав на екипа по-долу:

На работната среща на екипа на проекта в Зала 1 на ИАИ доц. д-р Божидар Иванов, ръководител на проекта, обобщи, че първата година от  работата от заложения двегодишен  срок, е била посветена на анализ на подкрепата по ОСП за селските райони в последните 10 години. Той подчерта, че  през 2020-та  същината на дейностите  ще е да се изработи  модел за изследване евентуални промени  в размера и начините на подпомагане по ОСП занапред. За целта той обоснова нуждата  от изработването на различни сценарии  на политики, върху основата на единен модел, който да отрази в дясната част на уравнението сумираните плащания по ОСП по Първи и Втори стълб на ОСП, а в лявата – чувствителността в български условия по различни показатели. Ръководителят на проекта   се аргументира как с подобен научен инструментариум може да се стъпи върху опита на различни периоди в развитието на земеделието. Предложеното отразява заложените резултати и ефект от дейностите по проекта, а именно: Разработване и апробиране на частично-равновесен модел за изследване ефектите и резултатите по важни макроикономически показатели на селското стопанство при различни сценарии на политика.

След обсъждане на предложението бяха утвърдени тематични групи и ръководители за  изследвания в различни направления:  

 1. Растениевъдство – гл.ас. д-р Десислава Тотева
 2. Животновъдство – докторант Васил Стойчев
 3. Селски райони – гл.ас.д-р Ангел Саров
 4. Екология – д-р Антон Митов
 5. Земеделски стопанства – докторант Веселин Кръстев

Още за целта и значението  на проекта.  И за нуждата от оценка и промяна на ОСП в процеса на изработване на Стратегическия план, който да отрази спецификата на българските условия: 

ОСП е изключително важна за обезпечаване продоволствената сигурност и предоставяща суровини и материали за други индустрии за създават добавена икономическа стойност. Тя се отнася до отрасъл, който стопанисва 50% от територията на Съюза и осигуряващ храна за 500 милиона европейци. Като политика  това е най-силната връзка на всички 28 страни, в тази среда на различия и многоликост.

 ОСП не може да предприеме радикални промени, ако не ЕС отчете, че наред с проблемите на храната и фермерството, е изправена пред остри съвременни предизвикателства, като сигурност, отбрана, миграция., условията на COVID 19.

На работната среща на 09.09.20 година учените обосноваха бъдещата работа п проекта с факта, че в готвените промени в ОСП залягат на формулирани три основни принципа. Първият от тях е тъкмо делегиране на повече правомощия на страните членки в разработване на бъдещата ОСП. Съюзът определя рамката и основните мерки, но страните членки имат възможност да изберат, как да ги постигнат. Всяка страна трябва да изготви Стратегически план с включени действия по І и ІІ стълб.

Преглед на наблюдаваните ефекти и комплексното въздействие на ОСП върху земеделието и селските райони и разработване на сценарии за промяна на ОСП след 2018 г. досега не са направени, се казва в мотивацията за проекта. А те са необходими,  тъй като в резолюцията на Европейския парламент, относно Общата селскостопанска политика през 2021-2027 г. ,се акцентира върху необходимостта от:

 • поощряване и улесняване преструктурирането и консолидацията на селскостопанския сектор чрез насърчаване на създаването на доброволни организации на земеделските производители;
 • насърчаване развитието на най-добри практики и кодекси на поведение в партньорство със всички заинтересовани лица, включващи производители, промишленост, доставчици, търговци на дребно и представители на потребителите в селските райони;
 • мерки за укрепване позицията на селскостопанските производители във веригата на предлагането на храни чрез подкрепа за организациите на производителите и междубраншовите организации;
 • насърчаване на къси вериги между производители и потребители, като напр. пазари за местна продукция за да получат по-справедлив дял от добавената стойност;

Разработването на сценарии за промяна на ОСП след 2021 г. се налага и поради необходимост от идентифициране на факторите, определящи устойчивото развитие на хранителната верига, колебанията в цените и дисбалансът на силите във хранителната верига, които имат многопосочни отрицателни въздействия в следните направления:

 • слаба конкурентоспособност на селското стопанство
 • проблеми с търговския баланс, високи равнищата на вноса, нестабилност и зависимост от външните пазари
 • нестабилност при доходите на стопанствата и при дългосрочните инвестиции от страна на земеделските производители

В България земеделието и селските райони са подложени на сериозни структурни промени при адаптирането към Общия европейски пазар под влияние на мерките и механизмите на ОСП на ЕС. Нашата страна трябва да участва активно в разработването и предлагането на икономически обосновани решения и предложения за промени в общата политика и да търси възможност да използва  заявките за по-голяма гъвкавост, която ще имат страните членки в бъдещата ОСП.

Извадка за очакваните научни резултати от проекта:

Изготвяне на цялостен тематичен и производствен анализ на земеделието

Изготвяне на анализ на състоянието и тенденциите в социалните и икономически аспекти в селските райони

Изготвяне на анализ на състоянието и развитието по наблюдавани показатели и елементи на агроекологията

Разработване и апробиране на частично-равновесен модел за изследване ефектите и резултатите по важни макроикономически показатели на селското стопанство при различни сценарии на политика

Оценка и определяне на ефектите при различните сценарии на подпомагане и разпределение на подкрепата

Оценка на отражението на различните сценарии и на ефектите от подпомагането на земеделието върху селските райони

Оценка на отражението на различните сценарии на подпомагане по ОСП  върху околната среда

НАУЧЕН ЕКИП:

 

1. доц. д-р Божидар Иванов, научен ръководител
2. проф. д-р Румен Попов
3. проф. д-р Нина Котева
4. доц. д-р Диляна Митова
5. доц. д-р Иван Боевски
  6. доц. д-р Цветана Харизанова
7. гл. ас. д-р Ангел Саров
8. гл. ас. д-р Десислава Тотева
9. гл. ас. д-р Даниела Димитрова
10. гл. ас. д-р Даниела Цвяткова
11. гл. ас. д-р Петър Маринов
12. ас. д-р Кристина Тодорова
13. ас. д-р Росица Микова
14. ас. Веселин  Кръстев
15.д-р Антон Митов
16. ст.експ.докторант Васил Стойчев
17. асистент Михаела Михайлова
18. гл. експерт Атанаска Джоджова
19. ст. експерт Кремена Горчева – Пацева

 

 

 

Към издадената книга по темата, пуликувана в категория“Книги и публикации“:

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НОВАТА ОСП