ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД – МОНОГРАФИЯ
на доц. д-р Божидар Антонов Иванов
Институт по аграрна икономика – София към Селскостопанска
Академия
Дълбочинен анализ на развитието, конкурентоспособността на
българското земеделие, с дискурс върху водещите теории, апробиране и
адаптиране на разпространени изследователски подходи.
Методологични решения за приложни изследвания в аграрната
икономика и за приоритизиране на направените заключения и изводи.
MONOGRAPHY
DEVELOPMENT, COMPETITIVENESS AND PRIORITIES
OF BULGARIAN AGRICULTURE
Bozhidar Ivanov, PhD
Institute of Agricultural Economy – Sofia
РЕЦЕНЗЕНТИ:
проф.д-р Храбрин Башев

доц.д-р Димитър Терзиев

Оформление и коректури: Атанаска Джоджова
Кремена Горчева
© Божидар Иванов, автор, 2021
ПЪРВО ИЗДАНИЕ
ISBN: 978-954-8612-35-7

Цялата книга може да видете ТУК:Monograph_Agriculture and Competitivness_Bg

Още за  целите, съдържанието и предмета на това изследване:

В монографията „Развитие, конкурентоспособност и приоритети на българското земеделие” се прави опит  да се изследват макроикономическите тенденциите и промени в българското земеделие за 10 годишен период, а от друга страна – като практическо изследване, да се обясни как работят и действат определени икономически теории, как се разпределят ресурсите, как се вземат производствени решения и кое прави нещата да изглеждат по един, а не по-друг начин.

В предговора авторът посочва, че една от целите на настоящия труд е да провокира нови икономически анализи,
което да даде научни резултати. Доказвани през икономически теории, те са  начин да се гради икономическа мисъл.
Божидар Иванов  напомня, че  Аграрната икономика е много повече от клон на икономическата наука, защото освен чистите икономически теории,  има допирателни с основните закономерности и теории от социалните, биологични и физични науки.  А това може  да послужи за изграждането и развитието на много по-универсални специалисти и
изследователи, отколкото обикновено  се очаква.

В предговора авторът акцентира, че всъщност аграрната наука  е нещо модерно. И че  със сигурност, темата за земеделието, храните, земята, всички ресурси, с които се осигурява продоволствието на човечеството, са базова част от това, с което
е призвана да се занимава икономиката.
Доц.д-р Божидар Иванов изказва искрена признателност на учени и организации, които имат принос за труда и за научната му дейност и го вдъхновяват да продължи напред.

Съобразено с целта на анализа, предмет на монографичния труд са развитието на отрасъла и еволюцията на основните сектори в него, тяхната конкурентоспособност и представяне на външни пазари, както и положението на основните фактори – труд, капитал, цени на вложенията и на земеделските стоки. Основен обект на анализа е българското земеделие и съставните отрасли и сектори в него, като в анализа е правен паралел с избрани страни от ЕС. Тези страни са: Франция, Полша, Гърция и
средно за ЕС, чийто избор е направен.  Така се постига представителство по оста: стари и нови страни членки, по географски признак – северни и южни и по големина – сравнително малки и големи.

 Някои от основните задачи, които се поставят в това изследване са:
• Адаптиране на познати и широко възприети методики за анализ
на различни аспекти, свързани с оценка на състоянието и
развитието на земеделието, отделните сектори и тяхната
конкурентоспособност

.Разработване на методически инструментариум на моделна
функция, с която да се симулира и оцени ефекта от прилагането
на директни плащания в българското земеделие, както и да се
измерят нивата на конвергиране на родния отрасъл в европейски
мащаб;

•Да се направи макроикономическо обследване на контекста,в който се развива земедлието и на основните макро показатели,
които определят  състоянието на отрасъла;

• Да се изследва еволюцията  в основните сектори на
земеделието в 10 годишен период след 2007 г. и да се откроят
причинно-следствените връзки;

• Да се анализа конкурентоспособността на отделните селскостопански производства, като се обяснят причините и резултатите от нейното състояние;

• Да се проследят тенденциите във външната търговия със
селскостопански стоки и храни и се разкрият сравнителните
позиции на отрасъла в международната търговия и др.

• Да се стигне до  изводи от цялостния анализ с
апробиране на методически подход за приоритизиране на
заключенията, посредством SWOT анализи