Лекционът за дискусии и презентации на младите учени от Института по аграрна икономика продължи със зимна сенсия, 2023 г. Припомняме, че той бе открит на   15.09.21 г., в  зала 1 на Института по аграрна  икономика – ССА.

Идеята е да се акцентира върху замисъла и  целта на изследванията и  да се предизвика  дискусия, която ще помогне учените в бъдещата им научна работа и защити, по думите на доц.д-р Божидар Иванов, директор на Института по аграрна икономика.

На 25.01.23г. темата на събирането бе   „Диверсификация на икономическата дейност на земеделските стопанства. Аграрен туризъм“, представена от Силвия Атанасова.

В тази първа презентация на  своите изследвания, Силвия Атанасова акцентира на целта да се проучат и систематизират основните концепции и модели  на диверсификацията на икономическата дейност на земеделските стопанства. Тя направи преглед на теоретико-понятийния инструментариум за определяне  що е диверсификация на икономическата дейност на земеделските стопанства, което е същността на  първия раздел на работата и. В следващите си представяния, младят учен ще се концентрира върху анализа и оценката на диверсификацията, действието на Втори стълб от ПРСР и ОСП, бариерите и възможностите за насърчаване на диверсификацията на земеделските стопанства, както и специалното място на аграрния туризъм за това. 

Дискусията бе много оживена, с отправна точка „да се очертаят върху направения теоретичен преглед по-ясно границите на диверсификацията“, която ще е предмет на изследването, а също и и  ролята на  ОСП за развитието на неземеделските дейности.  Бяха изказани мнения за   нуждата от ясен фокус:България в контекста на ЕС по темата.

Фотогалерия от тази среща на зимната сесия семинари: