„Развитие на кооперативното законодателство в ерата на глобализацията в страните от Източна Европа, Централна Азия и други страни по света“ бе темата на конференцията

Учени от 25 страни в страни участваха в организираната на 6 и 7 април 2021 г.в  двудневна Международна онлайн конференция за кооперативно право „Развитие на кооперативното законодателство в ерата на глобализацията в страните от Източна Европа, Централна Азия и други страни по света. Тя е организирана от Белгородския университет по коопериране, икономика и право, съвместно с Международната асоциация на адвокатите по кооперативно законодателство „IUS Cooperativum“.

Темата на конференцията е мащабна. Опитът на всяка държава е разнообразен, тя има свои специфики при създаването и развитието на кооперациите, в кооперативното законодателство. Целта на Конференцията бе да се насърчи  развитието на кооперативната система от различни страни, тъй като именно законите и правната рамка определят основния вектор на функционирането на кооперациите, обобщава гл.ас. д-р Ангел Саров.

Резултат от провеждането на тази конференция се превърна в проучване на опита на кооперациите от Русия, Германия, България, Бразилия, Аржентина, Куба, Казахстан, Таджикистан, Беларус, Финландия, Испания и други страни по света, въвеждането на успешни международни практики в областта на кооперативното законодателство, развитие на партньорства с кооперативните дружества, привличане на вниманието на широката общественост към проблемите и правното осигуряване на дейността на кооперациите.

През втория ден на конференцията гл. ас. д-р Ангел Саров от ИАИ, който бе включен в Организационния комитет на конференцията,  изнесе доклад на тема „Кооперативното законодателство в България: необходимост от трансформация и съвременна визия“.

В доклада бе направено предложение за създаване на Закон за земделските кооперации, който да отговаря на спецификата и нуждите на земеделските кооперации в България. В него следва да бъдат включени различни модели на коопериране в земеделието, в съответствие с пазарната конюктура, иновативни структури на управление, ясно дефиниране на правата на собственост в поземлените отношения, засилване на социалната роля и акцент върху коперативните  ценности и принципи.

В изложението си гл. ас. д-р Ангел Саров представи работна дефиниция на „земеделска кооперация“, която отсъства в действащия в момента Закон за кооперациите.

Специална роля в развитието на кооперативното законодателство се възлага на Асоциацията на юридическите университети в Русия и кооперативните университети в страните от ОНД. На конференцията присъстваха ръководителите на РФ Центросоюз, Съюза на потребителските общества „Рус“, Саморегулиращата се организация на ревизионните съюзи на земеделските кооперации „Руски съюз на Чаянов“, ръководители на кооперативни организации от различен тип от Русия, Германия, България и други страни.

Конференцията беше модерирана от първия заместник-ректор по научните изследвания, изпълнителен директор на катедрата на ЮНЕСКО „Образование за устойчиво развитие на кооперациите“ в Белгородския университет по коопериране икономика и право, доктор по икономика, проф. Тарасова Елизавета Евгениевна.

Ректорът на университета, доктор по икономика, професор Виталий Иванович Теплов произнесе приветствено слово. В речта си той отбеляза огромната роля на потребителската кооперация в живота на обществото. В кооперациите по света има около 250 милиона души. Решават се различни правни проблеми, приемат се нови закони относно дейността на кооперациите. Повече от 40 години Белгородският университет по коопериране, икономика и право подготвя персонал за потребителските кооперации, Той изрази дълбоката си благодарност към Международния кооперативен алианс (ICA), EuroCoop, централата на ЮНЕСКО в Париж, администрацията на Белгород, постоянни партньори и приятели.

Повече информация за научния форум можете да прочетете тук:

http://www.bukep.ru/index/2/6073/6208/6227

http://www.bukep.ru/index/2/6073/6208/6232