“Институтът по аграрна икономика – София, към Селскостопанската академия – София,
обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент в професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (земеделие)“, за нуждите на отдел„Икономика и управление на земеделието, храните и аграрна политика“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ИАИ, София 1113, бул. Цариградско шосе № 125, бл. 1, ет. 2, тел. 02 465 31 53.”

 Обявата е публикувана в Държавен вестник, бр. 8 от 29.01.2021 г.