В продължение на два месеца (юни и юли 2014 г.) 34 библиотеки в страната се възползваха от промоционален достъп до електронните ресурси на САВІ – най-добрата информационна система в областта на земеделието, екологията и храните. Най-голяма активност е отчетена за Селскостопанска академия, Университета по хранителни технологии – Пловдив, Тракийския университет – Стара Загора, Аграрния университет – Пловдив и др.

От научните звена на Селскостопанска академия са прегледани и свалени 17 000 записа на статии, книги, доклади от конференции, мултимедийни компендии и други материали.

Най-голяма активност проявиха следните научни звена на ССА:

Опитна станция по бубарство и земеделие – Враца (2264 записа)

Институт по криобиология и хранителни технологии – София (1727 записа)

Институт по лозарство и винарство – Плевен (1552 записа)

Институт по аграрна икономика – София (205 записа)

Институт по изследване и развитие на храните – Пловдив (552 записа)

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията “Никола Пушкаров” (322 записа)

Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево (255 записа)

Институт по земеделие – Кюстендил (206 записа)

Институт по тютюна и тютюневите изделия (156 записа)

Институт по животновъдни науки – Костинброд (102 записа)

Активното ползване на научна информация повишава ефективността на научните изследвания – повишава се публикационната активност на учените и цитируемостта на техните публикации. Като краен резултат се ускорява приложението на научните резултати в практиката.