Предстояща защита на докторска дисертация

Публична защита на докторска дисертация на тема „Еко-управлението в земеделските стопанства”, разработена от Антон Кирилов Митов, докторант на самостоятелна подготовка в Институт по аграрна икономика за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по докторска програма „Икономика и управление (по отрасли)”, професионално направление ш. 3.8 „Икономика”, към ИАИ, София.

Председател на научното жури: проф. д-р Храбрин Янушев Башев – ИАИ, София

Рецензии:

Становища:

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 04 септември 2019 г. от 11,00 часа в зала 1 на ИАИ – София, бул. „Цариградско шосе” 125, бл. 1, ет. 2.