Конкурс: Фундаментални научни изследвания – 2018 г.
Донор: Фонд научни изследвания
Бюджет: 120 000 лева, продължителност – 3 години
Начало: 18.12.2018 г.

Базова организация Институт по аграрна икономика, гр. София.
Партньори: Аграрен университет гр. Пловдив, Институт по животновъдни науки гр. Костинброд и Нов български университет

Ръководител на проекта проф. д-р Димитър Николов
Дигиталното земеделие е резултат от еволюцията на прецизното земеделие до свързаните, основани на знанието, земеделски производствени системи в селското стопанство. Целта в областта на дигиталното земеделие е да се използва цялата налична информация, знание и опит, за да се даде възможност за устойчивото управление на производствените процеси. С изпълнението на проекта ще се направи анализ на съществуващите теоретични постановки, ще се изведат научни обобщения относно същността и съдържанието на категорията „цифровото земеделие като модел за развитие на земеделските стопанства“. Новост в теорията ще бъде разработването на методически инструментариум за оценка на въздействието от въвеждането на цифровото земеделие в земеделските стопанства.

За повече информация моля посетете интернет страницата на проекта: http://diagro.iae-bg.com и facebook: DIAGRO“