На основание решение на Управителния съвет на ССА (Протокол № РД 09-04 от 11.12.2018 г.), Институтът по аграрна икономика обявява процедура за подбор на кандидатите по ННП „Млади учени и постдокторанти“ (отговарящи на дефиницията за млад учен).

Кандидатите ще бъдат оценявани от назначена от Директора на ИАИ комисия по обективни показатели, включени в картата за оценка и ще бъдат класирани по низходящ ред.

Необходимо е кандидатите да подадат в деловодството на ИАИ следните документи:

  1. Автобиография
  2. Мотивационно писмо
  3. Копие от диплома за ОКС „Магистър“
  4. Списък с публикации (с пълна библиографска справка)
  5. Списък на проекти
  6. Списък на доклади и постери
  7. Очаквани резултати

Подаването на документи е със срок 10 дни, считано от 02.01.2018 г.