Институт по аграрна икономика (ИАИ) – гр. София, ще вземе участие на Международната селскостопанска изложба „АГРА“ 2019, провеждаща се традиционно в град Пловдив от 20 до 24 февруари.

Институтът ще разполага със свой щанд, който желаещите могат да посетят и да открият информация и студии по проекти, по които научната институция работи в в настоящем. По време на събитието, Институтът ще покаже последните изследвания проведени през изминалата година, посветени на конкурентоспособността и влиянието на ОСП върху развитието на земеделието и на основни подотрасли в него. Ще бъде представена и подготвена студия показваща резултати от изследване върху устойчивостта на аграрния отрасъл и на различните видове стопанства. Теми свързани с инвестициите в земеделието, развитието на малките стопанства и ситуацията и ефектите от динамиката в поземлените отношения в страната също ще бъдат сред представените разработки. Подготвените материали ще бъдат полезни, както за специалисти и експерти в съответните области, така и за студенти, докторанти и преподаватели в различни висши и специализирани училища, както със своите резултати, така и с голямата по обем информация и данни, които ще могат да открият в тях.

Същевременно, млади учени и докторанти от ИАИ, ще участват в дискусионният форума „Разширяване на диалога наука-земеделие-общество. Научно-приложните изследвания в помощ на българското земеделие“,  с презентации.