На 18 февруари (четвъртък) от 14,30 часа, дистанционно, чрез използване на платформата ZOOM, се състоя Общото събрание на учените  за приемане на  годишния отчет за 2020 г.  на Институт по аграрна икономика – ССА.

Дневен ред:

1.Представяне  и приемане  годишния отчет за дейността на ИАИ за 2020 г.

2.Разни

Събранието бе водено от гл.ас. д-р Даниела Цвяткова в качеството и на новоизбран /на събранието от 15.01.2020 г./ председател на Общото събрание на учените/ОСУ/.

Предложението  за секретар на Годишното отчетно събрание да бъде избрана  ас. Михаела Михайлова, бе прието с мнозинство.

Присъстваха Научния съвет на учените, които са членове на Общото събрание и останалите експерти и служители на Института.

Следват акценти от хода на събранието:

Годишният отчет за 2020 г. бе представен от доц.д- р Божидар Иванов, директор на Института по аграрна икономика, с визуална връзка към съдържанието и  различните  раздели. Директорът на Института обобщи научната дейност на Института по аграрна икономика към ССА като активна и успешна. Той обстойно акцентира на значимостта на разработените проекти /планови, към Фонд“Научни изследвания“  и допълнителни/,  нужни от гледна точка на актуалностите в земеделието  и важни за практичното приложение на науката. При това в  година, необичайна по трудности и предизвикателства /главно поради  COVID – епидемиологичната обстановка /, включително и за условията на работа на екипите. Подчертано бе  разширеното Международното сътрудничество на Института, участието в  международни проекти, научни прояви у нас и в чужбина, като поименно бяха  посочени изявите и приноса на учените от Института.

В представянето на Отчета от директора на Института доц. д-р Божидар Иванов, а и в някои от изказванията, бяха споменати  някои трудности, като необходимостта от повишаване квалификацията и методическите умения на по-младите колеги, обновяване на техниката, нуждата  от внедряването и усвояването работата с нови програмни продукти и платформи, в което младите учени имат повече умения.

В  последвалите изказвания /Проф. д-р Храбрин Башев, проф. Диляна Митова и ас. Божура Фиданска/също акцентираха  на постигнатото и  нуждата да се продължи  търсенето на   по-разностранна и дълбока връзка и приемственост между поколенията учени,  на повече диалогичност и контакти в рамките на научния състав на  Института.

Въпреки че се проведе в  епидемиологична обстановка, с постерно и дистанционно представяне на някои от участниците, Седмата международна науча конференция, през  октомври 2020-та година, бе определена от доц.д-р Божидар Иванов като успешна, с широк отзвук,  полезност и  практичната насоченост на научните разработки. За това  свидетелстват и благодарствените писма от чуждите участници, както и ползотворните дискусии. Подготовката на предварително издание,  с резюметата на докладите,  предизвика сериозен научен и специализиран медиен интерес. То бе последвано от публикации на научните статии в сп.“Икономика и управление на селското стопанство“, обобщи директорът на ИАИ доц.д-р Божидар Иванов.  Активната издателска дейност на Института бе засвидетелствана и на щанда на  АГРА 2020-та.

При представянето на годишната работа от директора на Института по аграрна икономика, както и  в изказванията на някои от учените /доц.д-р Диляна Митова /бе подчертано, че Институтът  е на едно от първите места по атестация в ССА.

В своето изказване  проф. Храбрин Башев акцентира и  на разширилото се  публично присъствие и разпознаваемост  на  Института. За това  според него е допринесъл сериозно и   обновеният  Уебсайт на Института, ангажиран да отразява научната дейност, проектите, проявите, както и   новоиздадените книги, сборници, публикации на учените.

Ас. Божура Фиданска подчерта, че публичната утвърденост на Института се дължи и на активната  работа и срещите по проектите  в страната, както и дигиталното им представяне. И че електронните средства е добре да   бъдат широко използвани и в бъдещата екипна работа на самия Институт.

Отчетът бе приет с мнозинство, с гласували „за“ на всички участвали.

Подробната презентация на Годишния Отчет на Института по аграрна икономика – ССА, направена от  доц. д-р Божидар Иванов, както и съдържанието му, може да намерите тук:

ГОДИШЕН-ОТЧЕТ-2020-ИАИ (1)-1