Национална научна конференция с международно участие „Иновативно развитие на аграрния бизнес и селските райони“ се състоя  в УНСС. Организатор на събитието е катедра „Икономика на природните ресурси“. Форумът е част от събитията, посветени на 100-годишнината на УНСС /и 45 години от включването на катедрата  – организатор на събитието в УНСС/. Поводът е  Международния ден на Земята, с който при откриването  проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова приветства участниците в конференцията и припомни с каква цел е обявен от ООН за такъв: „Да се подтикне човечеството да е по – внимателно към крехката  и уязвима околна среда на планетата Земя“. В избора на деня на конференцията, 22 април, се търси обединяващ заряд за дискусиите, подчерта тя.

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров (на снимката влявооткри конференцията и подчерта значимостта на поредицата от събития и значимостта на изследванията на  УНСС, свързани с климатичните промени и политиката на ЕС за зелена, кръгова икономика и екология. Снимка: Уебсайтът на УНСС

В приветствието министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева, като възпитаник на УНСС, пожела учебното заведение  да изгради още много кадри, които да управляват собствен бизнес и да участват в управлението на държавата. Тя акцентира и на мерките по ОСП, които отварят поле за сътрудничество между науката и практиката в земеделието.

Работата на конференцията беше организирана в четири панела с доклади в следните тематични направления: иновативни бизнес модели за развитие на аграрния бизнес и селските райони; европейски и национални политики за иновативно развитие на земеделието и селските райони; дигитализация, диверсификация и устойчив растеж в селските райони; биоикономика, зелена архитектура и бизнес; иновативни подходи за управление на земеделието и селските райони.

Освен представените УНСС и Института по аграрна икиномика – ССА, във форума участваха още   представители на Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Икономическия университет – Варна, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Нов български университет, Тракийския университет, Института по лозарство и винарство – Селскостопанска академия, гр. Плевен, Института за икономически изследвания към БАН. Международното участие беше от страна на Университета на Пелопонес – Гърция, Института по аграрна и хранителна икономика – гр. Варшава, Полша и Университета на Тирана – Албания.

Събитието се проведе хибридно – присъствено и дистанционно. Снимка: Уебсайтат на УНСС
В своя доклад “ Българското земеделие в търсене на иновативни подходи решения и структури“ проф.д.ик.н. Юлия Дойчинова акцентира на важността  на иновативното мислене и наука, на   биологичното производство, на  редуцирането на изискванията за кандидатстване на организациите на производители, което в известна степен дава шанс и на по-малките производители при подпомагането .  В заключение проф. д. ик. н. Юлия Дойчинова синтезира  философията на новия програмен период на ОСП. Посочено бе, че по същество тя остава същата, с някои новости: нови тавани на подпомагането, нова дефиниция на понятието „фермер“, нови екосхеми по Първи стълб /дирекни плащания/. Проф. д. ик.н. Юлия Дойчинова  обобщи  осемте основни области на Новата ОСП. Сред основните девет специфични цели на земеделската политика тя откроии тази за опазване качеството на храната като фактор за здравето.

„Детерминираност на производствените вариации в растениевъдството и прецизното земеделие като средство за управление на риска“ бе  основна тема, представена от доц.д-р Божидар Иванов, директор на Института по аграрна икономика – ССА 

В доклада си доц.д-р Божидар Иванов  подчерта, че целта на изследването е да се намалят  загубите в селското стопанство. Той посочи, че загубите в растениевъдството са  свързани с три  основни фактора: климатичните условия, болестите при растенията и самото фермерство /агроекологията и целия производствен  процес/.  Доц. д-р Божидар Иванов подчерта  значимостта на въпроса„Каква е опасността при неблагоприятни условия да паднат добивите“ и доказа, че загубите на реколта се дължат главно на засушаванията. Другите фактори допълват загубите. Затова е важно „Да се прецени ефекта на прицизното земеделие за да се намали ефекта от засушаванията“.

Доц.д-р Божидар Иванов илюстрира с графики концепцията на риска от загуби в селското стопанство, чрез координатна  система, която отчита вероятността на поява на риска и интезитета му.  В оценката на риска той се спря на трите му основни измерения: 1/превенция, 2/настъпването на риска и 3/въздействието при настъпилите неблагоприятни условия.   В модела на задачата, посочи ученият, разликата между реалното и теоретично възможното показва какви са загубите и вариантите да им се въздейства.

В презентацията бяха илюстрирани критичните коефициенти на въздействие на валежите през определени месеци – април, юни, юли. Представени бяха загубите при различните култури по райони за периода 2005-19 година.

Следва фотогалерия за презентацията на доц.д- Божидар Иванов, директор на Института по аграрна икономика – ССА. Снимки: Уебсайтът на Института по аграрна икономика

Селският и аграрният туризъм -Полша

От международното участие проф. д.ик.н. Агнешка Вжохалска – Институт по аграрна икономика, гр. Варшава /Полша/, с който Институтът  по аграрна икономика – София си сътрудничи, представи използавнето на наследството и традициите в модерното село/Доклад за селския и аграрен туризъм в Полша/. Изводите и  графиките илюстирраха, че най-силен фактор за нарастване на селския туризъм  в страната и е  автентичната атмосфера, която пази традиции от миналото, а също така залага на  здравословната храна.

В следобедната сесия на Международната конференция участваха гл.ас.д-р Ангел Саров и доц.д-р Иван Боевски, Нов български университет. Те представят „Безработица и заетост в селските райони на България“.

Поземлените отношения и арендуването на земеделската земя в България – тенденции, правни основания и перспективи за развитие, бяха представени от доц.д-р Мария Станимирова, Икономически университет, Варна, която в началото на презентацията си  подчерта и доброто сътрудничество с Института по аграрна иконоимка по темата.

Очаквайте още информация и  фотогалерия от  Международната конференция, организирана от Катедра „Икономика на природните ресурси“ на  УНСС, в която участва и Институтът по аграрна икономика – ССА.