Център за икономически изследвания в
селското стопанство (CAPA)
Институт по аграрна икономика
БЮЛЕТИН №8
Август 2021
Зърнени и маслодайни. Моментно състояние в развитието на сектора в
България
• САРА запазва текущите си прогнози за реколтираните площи с царевица, изчислявани на
около 550 хил.ха.
• САРА преповтаря оценките си за реколтираните площи слънчоглед за новата реколта от 790 хил.ха.
• Прогнозира се повишаване на изкупните цени за новата реколта на зърнени и маслодайни култури
САРА  прогнозира повишаване  изкупните цени за новата реколта при пролетниците заради засилващите се възходящи ценови пазари, високото търсене и производствената неопределеност. Царевицата сеочаква да стартира с цени от място (Централна Бя) с 340 лв/т, а при слънчогледа (Североизточна Б-я) – 880 лв/т.
САРА прогнозира увеличаване   производство на пшеница до 6,7 от 6,3 млн.т., като по данни на
МЗХГ са прибрани 7,16 млн.т.

Очаквания за развитието на производството и
търговията със зърнени и маслодайни

Неопределеността около окончателните данни за
настоящата световна реколта и насочените
финансови инвестиции към стоковите пазари
движи цените нагоре. В тази връзка, Русия
повишава експортните мита за пшеница до 31,7
US$/т, а на царевица до 49,6 US$/т до 31 август.

-Последните прогнози на USDA за добива на
палмово масло през 2021 г., е за 76,5 млн.т, като
цялата маслодайна група се очаква да нарасне до
исторически рекорд, с изключение на рапичното
масло.

Развитие на производството на домати, пипер и
краставици в България

• Текущите оценки на САРА за производството на
домати през тази година е за количества, достигащи
120 хил.т, като на 54 хил т. възлиза оранжерийното
производство и 66 хил.т. е полското.
• САРА  предвижда  понижаване производството
на пипер в следствие на падналите градушки след
двумесечното горещо и сухо време, която се
оценява на 51 хил.т (53 хил.т. месец по-рано), което
представлява равнища подобни на реколтата от
2020 г.
• През следващите месеци до края на годината
цените на домати, краставици и пипер се оценява да
бъдат средно със 7% по-високи от
миналогодишните, което се дължи на растящите
цени, с оглед на значителния дял на вноса в
потреблението и незадоволителното вътрешно
производство, което дърпа цените нагоре. Неблагоприятинте природни условия също ще се отразяват.

Мляко и млечни продукти в ЕС

• Покачване на цените на всички основни млечни
продукти в ЕС през м.август – сирене Чедър
(+2,9%), сухо мляко (+1,6%), сирене Гауда
(+1,5%) сухо пълномаслено мляко (+0,3%),
масло (+0,3%). Увеличението се отчита, както
на месечна, така и на годишна база.

• В средносрочния анализ за развитие на земеделието на ЕК се
посочва, че целите за устойчивост в новата ОСП е възможно
да доведат до по-умерен ръст в годишното производство на
мляко (+0,6%). Производството на биологично мляко
вероятно ще достигне 10% през 2030 г. (при 3,5% през 2018).
Продуктивността ще продължи да нараства с по-бавен темп,
поради прилагането на различни системи на производство.
Очаква се по-дълг период на използване на кравите, което
ще повлияе положително за намаляване на емисиите.

Производство и търговия на месо в България

• През идните месеци цените на тон кланично тегло
на свинското месо повлияни от низходящите
европейски цени и растящите разходи за фуражи
ще притискат местните производители.
При свинското месо: Прогнозните цени ще се задържат по-ниски от
отчетените през м.септември на 2019 г. и 2020 г.,
съответно 3,87 лв./кг и 3,79 лв./кг.
• По-сериозно нарастване се предвижда при цените
на едро на говеждото и телешкото месо, което до
голяма степен се обуславя от растящите европейски
и световни цени и поскъпването на фуражите.
Очакваното увеличение спрямо ценовото ниво през
м.юли е между 7,5% до 10%.
• Растежът на световните цени на месото продължава

Виж подробностите: CAPA_Newsletter 08.2021