Тема: УСТОЙЧИВО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА В БЪЛГАРИЯ

Продължителност: 01.01.2015 г. – 31.12.2016 г.

Научен ръководител: доц. д-р Божидар Иванов

Научен колектив:

1. проф. д-р Румен Попов

2. доц. д-р Нона Маламова

3. доц. д-р Диляна Митова

4. гл.ас. д-р Петър Кировски

5. ас. Десислава Тотева

6. ас. Емилия Соколова

7. ас. Васил Стойчев

Технически сътрудници от отдел „Проектно-технически”:

1. гл. експ. Атанаска Джоджова

2. ст. експ. Кремена Горчева

3. ст. експ. Валерия Стоева

4. ст. спец. Мария Симова

Веригата на производство и предлагане на храни свързва три важни отрасъла на икономиката: селско стопанство, хранително-преработвателна промишленост и дистрибуция на съответните продукти. Устойчивото функциониране на хранителната верига има стратегическо значение, предвид на това, че производството и преработката и дистрибуцията на храни обхващат 7 % от общия брой работни места в ЕС, а брутната добавена стойност е над 1400 млрд. евро годишно, което е повече от стойността на всеки друг производствен сектор в ЕС. Ефективността на функциониране на хранителната верига оказва влияние и върху потребителите (хранителните продукти съставляват 16 % от разходите на европейските домакинства).

В условията на евроинтеграция и глобализация устойчивото функциониране на хранителната верига получава, както възможности (достъп до единния европейски пазар, процеси на модернизация, на концентрация и консолидация в отделни звена на хранителната верига), така и предизвикателства (проблеми със суровинното обезпечаване, загуба на конкурентен потенциал на традиционно силно развити производства, излизане от пазара на голям брой малки и средни предприятия поради невъзможността да въведат евростандартите за качество и безопасност на храните или да отговорят на изискванията за опазване на околната среда или на други изисквания; засилен конкурентен натиск на вътрешния пазар; нелоялни търговски практики; ценови колебания, неравномерно разпределение на маржовете на печалба по звената на хранителната верига). В тази ситуация особена актуалност придобиват анализът и оценката на състоянието и тенденциите за развитие на хранителната верига; ефектите от общностната политика; регулации, стандарти, изисквания върху секторното развитие и устойчивото функциониране на хранителната верига; направления и мерки за стимулиране на устойчивото функциониране на хранителната верига в България.

Ключови думи: хранителна верига, устойчиво функциониране, сектори, цени, икономически връзки.

Цел на проекта: Да се идентифицират факторите, детерминиращи устойчивото развитие на хранителната верига на секторно равнище, да се изследват състоянието и характера на икономическите връзки между звената на хранителната верига и да се формулират предложения към секторната политика и за развитие на икономическите връзки.

Постигането на целта изисква декомпозиране в следните задачи:

 1. Анализ на факторите, детерминиращи устойчивото функциониране на хранителната верига на отраслово, подотраслово и секторно равнище;
 2. Оценка на ефекта от европейската политика на подкрепа, регулации, стандарти и изисквания върху функционирането на хранителната верига;
 3. Изследване на ценовите равнища, съотношения и трансмисии по звената на хранителната верига;
 4. Изследване на характера и организацията на икономическите връзки по веригата производство-преработка и дистрибуция на храни;
 5. Направления и мерки на секторната политика за балансирано секторно развитие;
 6. Обосновани направления за усъвършенстване и развитие на икономическите връзки по веригата производство-преработка-дистрибуция на храни.

Подходи и методи: аналитични статистически показатели – индекси на производство, изчислени по метода на дефлираните обеми, индекси на продажбите, норма на печалба, рентабилност на капитала, ликвидност на краткотрайните активи, задлъжнялост и др.

Очаквани резултати и приноси:

Научни резултати:

 1. Разработен подход за анализ на факторите за устойчиво функциониране на хранителната верига на отраслово, подотраслово и секторно равнище;
 2. Разработена методическа основа за оценка на ефекта от европейската политика на подкрепа, регулации, изисквания и стандарти върху функционирането на хранителната верига;
 3. Разработен подход за изследване на ценовите колебания, съотношения и трансмисии по веригата производство-преработка-дистрибуция на храни;
 4. Разработена методика за изследване на характера и организацията на икономическите връзки по веригата производство-преработка-дистрибуция на храни.

Научни приноси:

 1. Адаптирана методика за анализ на факторите за устойчиво функциониране на хранителната верига;
 2. Адаптирана методика за оценка на ефекта от европейската политика на подкрепа, регулации, изисквания и стандарти върху функционирането на хранителната верига;
 3. Адаптирани и развити методически решения за анализ, оценка и изводи на ценовите колебания, съотношения и трансмисии по веригата производство- преработка-дистрибуция на храни;
 4. Разработена методика за изследване и анализ на характера и организацията на икономическите връзки по веригата производство- преработка-дистрибуция на храни.

Научно-приложни приноси:

 1. Препоръки към секторната политика за балансирано секторно развитие;
 2. Обосновани направления за усъвършенстване и развитие на икономическите връзки по веригата производство- преработка-дистрибуция на храни.